ผู้บังคับบัญชา

Image

พล.ต.ท.อภิชาติ ศิริสิทธิ์

ผบช.ภ.6

Image

พล.ต.ต.ชัยวัฒน์ ฉันทวรลักษณ์

รอง ผบช.ภ.6

Image

พล.ต.ต.ภาณุมาศ บุญญลักษม์

รอง ผบช.ภ.6

Image

พล.ต.ต.ดำรงค์ เพ็ชรพงศ์

รอง ผบช.ภ.6

Image

พล.ต.ต.กัมปนาท โสภโณดร

รอง ผบช.ภ.6

Image

พล.ต.ต.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต

รอง จตร. ปฏิบัติราชการ ภ.6

Image

พล.ต.ต.กรณ์ณพัชญ์ กิตติพิบูลย์

รอง จตร. ปฏิบัติราชการ ภ.6

Image

พล.ต.ต.วัลลพ จำนงค์อาษา

ผบก.ประจำ ภ.6