กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค ๖

User profile picture

พล.ต.ต.พงศธร เครียดธฤมาล

ผบก.อก.ภ.6

ภารกิจ/หน้าที่ความรับผิดชอบ

กองบังคับการอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานช่วยอำนวยการ งานเลขานุการของ ตำรวจภูธรภาค การจัดระบบงานและการบริหารงานบุคคล งานการเงิน การบัญชี การงบประมาณ งานพัสดุ อาคารสถานที่ งานพลาธิการ งานส่งกำลังบำรุง งานยานพาหนะ งาน สื่อสาร การประสานงานและการจัดทำยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งานวิจัย งานประเมินผล งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานกฎหมายและวินัย งานฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์งานวิเทศสัมพันธ์ของตำรวจภูธรภาครวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย แบ่งออกเป็น 6 ฝ่าย ดังนี้

 1. ฝ่ายอำนวยการ 1 (ธุรการ วินัยและกำลังพล)
 2. ฝ่ายอำนวยการ 2 (การข่าวและงานสถิติข้อมูล)
 3. ฝ่ายอำนวยการ 3 (ยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ)
 4. ฝ่ายอำนวยการ 4 (พลาธิการ งานพัสด งานการเงินและบัญชี )
 5. ฝ่ายอำนวยการ 5 (ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ งานกิจการต่างประเทศ และงานวิเทศสัมพันธ์)
 6. ฝ่ายอำนวยการ 6 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร)
User profile picture

พ.ต.อ.ไพศาล คงเพชรศักดิ์

ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.6

ภารกิจ/หน้าที่ความรับผิดชอบ

ฝ่ายอำนวยการ 1 มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานเลขานุการ งานบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ งานศึกษาอบรม และงานสรรหาของตำรวจภูธรภาค ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

 1. งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทำสถิติงานเข้า-งานออก ของฝ่ายอำนวยการ 1 และกองบังคับการอำนวยการ และตำรวจภูธรภาค
 2. เป็นเลขานุการของการประชุมตามที่กองบังคับการอำนวยการ หรือตำรวจภูธรภาคจัดให้มี การประชุมขึ้น เว้นแต่ กรณีที่มีเจ้าของเรื่องการประชุมรับหน้าที่เป็นเลขานุการของการประชุม
 3. รวบรวม จัดเก็บรักษา และแจกจ่ายกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ราชกิจจานุเบกษา และเอกสารของทางราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
 4. รวบรวม จัดเก็บรักษา และแจกจ่ายกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ราชกิจจานุเบกษา และเอกสารของทางราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
 5. ควบคุมสมุดการลงเวลาทำงานของตำรวจภูธรภาคให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้
 6. จัดข้าราชการตำรวจไปร่วมในกิจกรรมหรือพิธีต่างๆ
 7. เสนอแนะจัดทำนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับตัวบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของตำรวจภูธรภาค ตลอดจนจัดการเกี่ยวกับการเสนอแนะและจัดทำโครงการสรรหาตัวบุคคลเข้ารับราชการตำรวจ
 8. จัดทำการสำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในสังกัดตำรวจภูธรภาค เพื่อใช้ในการพิจารณาปรับปรุงสมรรถภาพและใช้ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ
 9. จัดทำและเสนอแนะการวิเคราะห์และกำหนดตำแหน่งให้กับหน่วยงานในสังกัดตำรวจภูธรภาค ตลอดจนการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 10. จัดทำแผน โครงการ และงบประมาณด้านอัตรากำลังของตำรวจภูธรภาค
 11. จัดทำ ทำเนียบอัตรากำลังอนุญาตข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการและลูกจ้างตลอดจนการจัดทำทะเบียบพลที่มีอยู่จริง
 12. ประสานงานด้านอัตรากำลังพลและอัตราเงินเดือนกับหน่วยงานที่รับผิดชอบการเปลี่ยนแปลงแก้ไขจำนวนอัตรากำลังพลและอัตราเงินเดือนของข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการและลูกจ้างให้ถูกต้องตามคความเป็นจริง
 13. ดำเนินการเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดตำรวจภูธรภาค
 14. ดำเนินการเกี่ยวกับการโอน การรับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับราชการในสังกัดตำรวจภูธรภาค
 15. ดำเนินการเกี่ยวกับการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 16. ดำเนินการเกี่ยวกับการสั่งให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาคสำรองราชการ
 17. ดำเนินการเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ การลาออกและให้ออกจากราชการที่ไม่เกี่ยวกับความผิดทางวินัย
 18. ดำเนินการเกี่ยวกับการเกณฑ์ การขอปลดประจำการของข้าราชการตำรวจตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
 19. ดำเนินการเกี่ยวกับกรณีให้ตำรวจไปรักษาการณ์
 20. ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งนายตำรวจราชสำนักเวร
 21. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือน การเพิ่มค่าจ้าง การขอเพิ่มพิเศษต่างๆ การขอเลื่อนยศ และการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญตราต่างๆ
 22. ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของบัญชีขอเบิกเงินเดือนข้าราชการตำรวจ และลูกจ้างในสังกัดตำรวจภูธรภาคประจำเดือน
 23. รวบรวมหลักฐานต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาขอบำเหน็จความชอบประจำปี และเก็บสถิติผลงานเป็ยรายบุคคลเพื่อใช้พิจารณาความสามารถหรือหย่อนความสามารถตามกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ
 24. จัดทำ รวบรวม และเก็บรักษาสมุดประวัติ บัตรประวัติ ก.พ. 7 และแฟ้มประวัติข้าราชการ ตำรวจ รวมทั้งตำรวจนอกราชการ การหมายเหตุ แก้ไข เพิ่มเติม การลงประวัติความดี ความชอบ ประวัติการศึกษาอบรมเพิ่มเติมหลักสูตรต่างๆ และคุณวุฒิเพิ่มเติมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือขอเปลี่ยนแปลงไปให้หน่วยที่เกี่ยวข้องของข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการอำนวยการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 25. จัดทำบัตรประจำตัว บัตรประวัติ บัตรที่เกี่ยวข้องกับเหรียญประเภทต่างๆ และบัตรประจำตัวอื่นๆ ให้แก่ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการบำนาญในสังกัดตำรวจภูธร
 26. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบอายุราชการของข้าราชการ และลูกจ้างที่ครบกำหนดเกษียณอายุราชการ รวมทั้งจัดการเกี่ยวกับการขอบำเหน็จบำนาญ และการขอเลื่อนยศผู้เกษียณอายุราชการ
 27. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานสัญญาบัตรยศ การออกประทวนยศและการเรียกคืน
 28. ดำเนินการปฐมนิเทศข้าราชการตำรวจที่เข้ารับราชการใหม่ หรือย้ายเข้ามาใหม่ ให้ทราบและเข้าใจเป้าหมายนโยบายในการปฏิบัติงาน
 29. จัดการเกี่ยวกับสวัสดิการตำรวจ และการสงเคราะห์แก่ครอบครัวข้าราชการตำรวจที่ประสบภัยได้รับความเดือดร้อน
 30. จัดการช่วยเหลืออุปการะบุตร-ธิดาของข้าราชการตำรวจด้านการศึกษา ได้แก่ การจัดหาทุนการศึกษา และจัดสถานที่ศึกษา เป็นต้น
 31. จัดหาที่พักให้กับข้าราชการตำรวจที่เดือดร้อนเรื่องที่พักอาศัย
 32. เป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบหลักฐานต่างๆ เช่น การกู้เงินกองกลางอุดหนุนตำรวจ การขอกู้เงินเพื่อบ้านพักอาศัย หลักฐานการสมัครเป็นสมาชิกฌาปนกิจ เพื่อเสนอไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 33. ดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด
 34. จัดให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 35. ดำเนินการเกี่ยวกับตำรวจขอลาศึกษาต่อ
 36. ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินและการแต่วตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวน
 37. ดำเนินการเกี่ยวกับการยกย่องชมเชยข้าราชการตำรวจที่ทีผลการปฏิบัคิงานดีเด่น
 38. งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานข้อมูลสถานภาพกำลังพลของข้าราชการตำรวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว กับฐานข้อมูล กำลังพลกลางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องและปัจจุบัน
 39. งานที่ไม่ได้กำหนดเป็นของหน่วยใดไว้เป็นการเฉพาะหรืองานที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน โดยประมวลเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการให้หน่วยใดเป็นผู้รับผิดชอบ
 40. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 41. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
User profile picture

ผกก.ฝอ.2 บก.อก.ภ.6

ภารกิจ/หน้าที่ความรับผิดชอบ

ฝ่ายอำนวยการ 2 มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการข่าวและงานสถิติข้อมูลของตำรวจภูธรภาค โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

 1. งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทำสถิติงานเข้า-ออกของฝ่ายอำนวยการ 2
 2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง การข่าวกรองทางการสื่อสาร และการรักษาความปลอดภัยฝ่ายตำรว
 3. จัดทำข้อมูลท้องที่และรายงานสถานการณ์ด้านการป้องกันอาชญากรรม ด้านความมั่นคง ด้านกิจการพิเศษ และด้านอื่นๆ เพื่อรายงานให้กับตำรวจภูธรภาคและสำนักงานตำรวจแห่งชาติทราบ
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับด้านการข่าว การตรวจสอบข่าวและการวิเคราะห์ข่าวในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการรายงานข่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 5. จัดเก็บเอกสารและข่าวสารที่สำคัญเพื่อใช้ในการตรวจสอบและประโยชน์ในการปฏิบัติงานทางราชการ
 6. งานศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค
 7. ดำเนินการเกี่ยวกับงานรวบรวมสถิติข้อมูลอาชญากรรมทุกประเภทในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์อาชญากรรมทุกประเภท
 8. ดำเนินการงานบูรณาการด้านการข่าวรวมทั้งการดำเนินกรรมวิธีต่อข่าว เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา และงานประสานการข่าวกับส่วนราชการต่างๆ
 9. จัดทำทะเบียนประวัติของแหล่งข่าว จัดหาและควบคุมการปฏิบัติงานของแหล่งข่าว(สายลับ)หรือแหล่งข่าวอื่นๆ
 10. วิเคราะห์สถานการณ์และสิ่งบอกเหตุ เพื่อพิสูจน์ทราบแนวโน้มภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
 11. ศึกษาวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับกิจการข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัยฝ่ายตำรวจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
 12. ดำเนินการด้านกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการข่าวอย่างต่อเนื่องกับหน่วยข่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย
 13. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 14. งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
User profile picture

ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.6

ภารกิจ/หน้าที่ความรับผิดชอบ

ฝ่ายอำนวยการ 3 มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งานวิจัยและประเมินผล โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

 1. งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทำสถิติงานเข้า-ออกของฝ่ายอำนวยการ 3
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับเสนอแนะนโยบาย กำหนดยุทธศาสตร์ วางแผนทำโครงการ ตลอดจนควบคุม กำกับดูแลแผนด้านป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญาทุกประเภท
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับเสนอแนะนโยบาย กำหนดยุทธศาสตร์ วางแผนทำโครงการ ตลอดจนควบคุม กำกับดูแลแผนความมั่นคงภายในประเทศของตำรวจภูธรภาค เช่น ความมั่นคงทางการเมืองและการบริหาร ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางสังคม เป็นต้น
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับเสนอแนะนโยบาย กำหนดยุทธศาสตร์ วางแผนทำโครงการ ตลอดจนควบคุม กำกับดูแลแผนการถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ พระราชอาคันตุกะ และการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญอื่น และแผนด้านกิจการพิเศษ
 5. วางแผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย และภัยธรรรมชาติ
 6. พิจารณาปรับปรุงวิธีการและรูปแบบของการปฏิบัติราชการของหน่วยงานตำรวจภูธรภาคให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์
 7. แผนด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
 8. พิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยอาศัยเครื่องมือ อุปกรณ์ที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีระดับสูง
 9. ริเริ่มและดำเนินการเกี่ยวกับแผนพัฒนาทางวิชาการด้านงานบริหารกิจการตำรวจและอื่น ๆ ตามความเหมาะสม รวมทั้งประสานงานทางวิชาการกับส่วนราชการอื่น
 10. จัดทำคู่มือและแนวทางปฏิบัติราชการให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายต่าง ๆ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค รวมทั้งการจัดทำและรวบรวมการแบ่งมอบหมายหน้าที่การงานของกองบังคับการอำนวยการและตำรวจภูธรภาค
 11. ดำเนินการเกี่ยวกับงานจราจรที่เกี่ยวข้องในอำนาจหน้าที่ของตำรวจภูธรภาครวมทั้งการวางแผนป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร
 12. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงาน รายงานผลของโครงการต่างๆและดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ(ตัวชี้วัด)ทั้งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและตำรวจภูธรภาคและกองบังคับการอำนวยการ
 13. รวบรวมข้อมูลสถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ ทำการประมวลและวิเคราะห์สถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นเพื่อใช้ในการพิจารณาชี้แนวโน้มของการเกิดคดีประเภทต่าง ๆ ประกอบการวางแผนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
 14. ดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีการปฏิบัติในงานตำรวจ ตลอดจนสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดการพัฒนาให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด
 15. ดำเนินการด้านการตรวจราชการตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 16. วิเคราะห์กำหนดความต้องการในการฝึกอบรมและติดตามประเมินผล ประสานหน่วยที่เกี่ยวข้องกำหนดหลักสูตรที่เกี่ยวกับการฝึกอบรมความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือการใช้เทคนิคพิเศษ ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของตำรวจภูธรภาค
 17. รวบรวมแผนการฝึกความต้องการของหน่วย เพื่อบรรจุเป็นแผนการฝึกในรอบปีงบประมาณ
 18. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 19. งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
User profile picture

พ.ต.อ.หญิง ชนิกานต์ ช้างชู

ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.6

ภารกิจ/หน้าที่ความรับผิดชอบ

ฝ่ายอำนวยการ 4 มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานพลาธิการ งานพัสดุ งานอาคารสถานที่ งานส่งกำลังบำรุง งานยานพาหนะ งานโยธาธิการและงานสรรพาวุธ โดยปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

 1. งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทำสถิติงานเข้า-ออกของฝ่ายอำนวยการ 4
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนโครงการ ตรวจสอบจัดทำสถานภาพพัสดุสิ่งของหลวง กำหนดความต้องการพัสดุเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าจัดหาพัสดุให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดคุณลักษณะพาะของพัสดุ จัดหา ควบคุม แจกจ่าย ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุสิ่งของหลวงทุกประเภท
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับ ดูแล ควบคุม ติดตามงานโยธาธิการและควบคุมที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างของตำรวจภูธรภาคและหน่วยงานในสังกัด
 4. จัดทำบัญชีหรือทะเบียนการรับ จำหน่าย เก็บรักษาและการบำรุงรักษาของงานด้านส่งกำลังบำรุงและงานพลาธิการ
 5. ติดตามและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณด้านพลาธิการ ยานพาหนะเครื่องมือสื่อสาร อาคารสถานที่
 6. ตรวจสอบสถานภาพพัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ เครื่องมือสื่อสาร อาคารสถานที่และอื่นๆที่ใช้ในราชการ
 7. รวบรวม เก็บรักษาและแจกจ่ายกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับงานส่งกำลังบำรุงและงานพลาธิการ
 8. ติดตามและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณด้านอาวุธยุทโธปกรณ์และตรวจสอบสถานภาพพัสดุด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในราชการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 9. ดำเนินงานเกี่ยวกับการขนส่ง การกำหนดความต้องการควบคุม เก็บรักษาแจกจ่ายยานพาหนะและน้ำมันเชื้อเพลิง การตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ
 10. จัดหาเครื่องอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่ต้องใช้เกี่ยวกับการสื่อสารโสตทัศนูปกรณ์ ตลอดจนการจัดเตรียม และการดูแลรักาษาวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องยุทธการและห้องประชุมของกองบังคับการอำนวยการและตำรวจภูธรภาค
 11. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 12. งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
User profile picture

ผกก.ฝอ.5 บก.อก.ภ.6

ภารกิจ/หน้าที่ความรับผิดชอบ

ฝ่ายอำนวยการ 5 มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานกิจการพลเรือน งานประชาสัมพันธ์ และงานชุมชน และมวลชนสัมพันธ์ โดยปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

 1. งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทำสถิติงานเข้า-ออก ของฝ่ายอำนวยการ 5
 2. เสนอแนะริเริ่มและปฏิบัติการใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความสนับสนุนร่วมมือของสาธารณชนต่อนโยบาย โครงการ แผนงาน และประกาศแนะนำตลอดจนคำสั่งต่าง ๆ ของตำรวจภูธรภาค
 3. งานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ
 4. งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์รวมทั้งงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน และทุกภาคส่วนของสังคม
 5. สำรวจและประเมินความคิดเห็นและทัศนคติของประชาชนที่มีต่อนโยบายโครงการและการปฏิบัติงานของตำรวจภูธรภาค
 6. รับนโยบาย โครงการ และแผนงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์มาปฏิบัติ ตลอดจนเสนอแนะแนวนโยบาย โครงการ และแผนงานประชาสัมพันธ์ เสนอผู้บังคับบัญชา
 7. ดำเนินการเกี่ยวกับการให้คำแนะนำ ชี้แจงแก่ประชาชนให้เข้าใจถึงวิธีการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและภยันตรายอื่น ๆ
 8. ดำเนินการเกี่ยวกับการแถลงชี้แจงข่าวต่อสื่อมวลชนและประชาชนในการปฏิบัติงานของตำรวจภูธรภาค
 9. ดำเนินการอำนวยความสะดวกในการติดต่อสอบถามประชาชนที่มาติดต่อที่ตำรวจภูธรภาค
 10. ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของตำรวจภูธรภาคต่อสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป
 11. งานประชาสัมพันธ์ เช่นออกวารสารหรือข่าวสารภายใน การดำเนินงาน ตั้งแผงปิดประกาศ จัดทำที่ติดต่อสอบถาม เป็นต้น
 12. รวบรวมข่าวหรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตำรวจภูธรภาคเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา
 13. จัดเก็บเอกสารและข่าวสารที่สำคัญ ๆ ในการใช้ตรวจสอบปละปฏิบัติราชการ
 14. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับข้าราชการหน่วยอื่นเพื่อการประสานความร่วมมือในการปฏิบัติราชการ
 15. ร่วมกิจกรรมและให้บริการแก่ชุมชนในท้องถิ่นตามความเหมาะสมและดำเนินการอื่นใดเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อประชาชน
 16. รับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อกิจการตำรวจหรือการปฏิบัติงานของตำรวจ
 17. เสนอแนะงาน วางแผนงาน โครงการ การกำหนดมาตรฐานให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การป้องกันการทำลายความมั่นคงของประเทศ การจราจร การป้องกันยาเสพติดให้โทษให้แก่นักเรียน นักศึกษา เด็ก เยาวชน และสตรี
 18. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 19. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
Profile

ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง เปี่ยมสุข นาคทอง

ผกก.ฝอ.6 บก.อก.ภ.6

ภารกิจ/หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ด้านอำนวยการ ให้การสนับสนุนเทคโนโลยีทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ และการสื่อสารเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 • ด้านป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ให้การสนับสนุนข้อมูล และระบบเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม มีข้อมูลในการปฏิบัติที่ถูกต้องรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
 • ด้านการอำนวยความยุติธรรม ให้การสนับสนุนข้อมูลเพื่อใช้ในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาต่าง ๆ ให้มีความถูกต้องแม่นยำ และรวดเร็วมากขึ้น

ฝ่ายอำนวยการ 6 มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

 1. งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทำสถิติงานเข้า-ออกของฝ่ายอำนวยการ 6
 2. เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้สนับสนุนการจัดการด้านป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของตำรวจภูธรภาค โดยรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ในการประมวลผลเพื่อให้ได้สารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการควบคุม และการประเมินผลการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือส่วนราชการต่าง ๆ ที่สอบถามข้อมูล
 3. ประมวลเหตุการณ์ประจำวันและเหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ของตำรวจภูธรภาค
 4. วางระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดส่งข้อมูล การปรับปรุงข้อมูล และการแก้ไขข้อมูล ทั้งทางเอกสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 5. ประสานงาน อำนวยการ และเร่งรัดหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีหน้าที่จัดส่งข้อมูลทั้งหมดทางเอกสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้จัดส่งข้อมูลและจัดการกับข้อมูลตามระเบียบที่กำหนด
 6. รักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูลโดยกำหนดระเบียบ ข้อบังคับ การกำหนดรหัสผ่านของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทั้งภายในศูนย์และลูกข่ายของสถานีเครือข่าย ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย
 7. ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ นอกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และบำรุงรักษาระบบที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลไว้แล้ว
 8. ประสานงานและร่วมกับงานเทคนิคและพัฒนาระบบในการแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและระบบการสื่อสารข้อมูล
 9. ประสานงานกับฝ่ายอำนวยการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการมีระบบฐานข้อมูล การพัฒนา และการบำรุงรักษาฐานข้อมูลให้มีความเหมาะสมด้านเทคโนโลยีอยู่เสมอ
 10. พัฒนา บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ของศูนย์ คือ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ได้แก่ ระบบคอมพิวเตอร์หลัก ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายท้องถิ่น (LAN) และระบบสั่งการที่ศูนย์เครือข่ายท้องถิ่นประจำสถานีตำรวจและตำรวจภูธรภาค ระบบสื่อสารข้อมูลไร้สายแบบดิจิตอล (Digital Wireless Data Communication) รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ซอฟต์แวร์ (Software) ได้แก่ งานปรับแต่งโปรแกรมของระบบคอมพิวเตอร์ทุกระบบที่เกี่ยวข้อง
 11. การปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลในระบบภูมิสารสนเทศ
 12. พิจารณาศึกษาเพื่อปรับปรุงพัฒนาเทคนิคเกี่ยวกับการสื่อสารและโทรคมนาคมของฝ่ายอำนวยการ 9 รวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ ในตำรวจภูธรภาคให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยอยู่เสมอ
 13. ปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษา ตลอดจนการติดตั้งและย้ายเครื่องมือสื่อสารประเภทเครื่องรับ – ส่งวิทยุ วิทยุโทรทัศน์ โทรศัพท์ โทรสาร และเครื่องมือสื่อสารประเภทอื่น ๆ ในตำรวจภูธรภาค
 14. ติดตั้งเครื่องมือสื่อสารประเภทเครื่องรับ – ส่งวิทยุ และวิทยุโทรศัพท์ให้กับยานพาหนะสถานีตำรวจในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาคหรือศูนย์สื่อสารเคลื่อนที่ต่าง ๆ
 15. อำนวยการให้มีเครื่องอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องมือสื่อสาร
 16. พิจารณาวางแผน อำนวยการ กำกับ ดูแล และช่วยเหลือในการจัดหาคลื่นความถี่ของเครื่องมือสื่อสารในตำรวจภูธรภาค
 17. ประสานงานกับหน่วยงานที่ทำหน้าที่วิจัยและวางแผนของตำรวจภูธรภาคเพื่อจัดเจ้าหน้าที่ร่วมในการไปตรวจราชการประจำปีของตำรวจภูธรภาค เพื่อตรวจสอบและควบคุมดูแลเครื่องมือเครื่องใช้ทางเทคโนโลยีซึ่งประจำอยู่ในสถานีตำรวจและหน่วยงานทุกหน่วยงานในตำรวจภูธรภาคแล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 18. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 19. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย