กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค ๖

User profile picture

พล.ต.ต.อารักษ์ อ่อนแย้ม

ผบก.อก.ภ.6

User profile picture

พ.ต.อ.เอกราษฎร์ อินต๊ะสืบ

รอง ผบก.อก.ภ.6

User profile picture

พ.ต.อ.ภาณุวัฒน์ บัวชาติ

รอง ผบก.อก.ภ.6

User profile picture

พ.ต.อ.พิทยา อำพันธ์มณี

รอง ผบก.อก.ภ.6

User profile picture

พ.ต.อ.ชูสิทธิ์ วงษ์บุรี

รอง ผบก.อก.ภ.6

ภารกิจ/หน้าที่ความรับผิดชอบ

กองบังคับการอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานช่วยอำนวยการ งานเลขานุการของ ตำรวจภูธรภาค การจัดระบบงานและการบริหารงานบุคคล งานการเงิน การบัญชี การงบประมาณ งานพัสดุ อาคารสถานที่ งานพลาธิการ งานส่งกำลังบำรุง งานยานพาหนะ งาน สื่อสาร การประสานงานและการจัดทำยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งานวิจัย งานประเมินผล งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานกฎหมายและวินัย งานฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์งานวิเทศสัมพันธ์ของตำรวจภูธรภาครวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย แบ่งออกเป็น 6 ฝ่าย ดังนี้

 1. ฝ่ายอำนวยการ 1 (ธุรการ วินัยและกำลังพล)
 2. ฝ่ายอำนวยการ 2 (การข่าวและงานสถิติข้อมูล)
 3. ฝ่ายอำนวยการ 3 (ยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ)
 4. ฝ่ายอำนวยการ 4 (พลาธิการ งานพัสด งานการเงินและบัญชี )
 5. ฝ่ายอำนวยการ 5 (ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ งานกิจการต่างประเทศ และงานวิเทศสัมพันธ์)
 6. ฝ่ายอำนวยการ 6 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร)
User profile picture

พ.ต.อ.ประวิทย์ แหวนหล่อ

ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.6

ภารกิจ/หน้าที่ความรับผิดชอบ

ฝ่ายอำนวยการ 1 มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานเลขานุการ งานบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ งานศึกษาอบรม และงานสรรหาของตำรวจภูธรภาค ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

 1. งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทำสถิติงานเข้า-งานออก ของฝ่ายอำนวยการ 1 และกองบังคับการอำนวยการ และตำรวจภูธรภาค
 2. เป็นเลขานุการของการประชุมตามที่กองบังคับการอำนวยการ หรือตำรวจภูธรภาคจัดให้มี การประชุมขึ้น เว้นแต่ กรณีที่มีเจ้าของเรื่องการประชุมรับหน้าที่เป็นเลขานุการของการประชุม
 3. รวบรวม จัดเก็บรักษา และแจกจ่ายกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ราชกิจจานุเบกษา และเอกสารของทางราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
 4. รวบรวม จัดเก็บรักษา และแจกจ่ายกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ราชกิจจานุเบกษา และเอกสารของทางราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
 5. ควบคุมสมุดการลงเวลาทำงานของตำรวจภูธรภาคให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้
 6. จัดข้าราชการตำรวจไปร่วมในกิจกรรมหรือพิธีต่างๆ
 7. เสนอแนะจัดทำนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับตัวบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของตำรวจภูธรภาค ตลอดจนจัดการเกี่ยวกับการเสนอแนะและจัดทำโครงการสรรหาตัวบุคคลเข้ารับราชการตำรวจ
 8. จัดทำการสำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในสังกัดตำรวจภูธรภาค เพื่อใช้ในการพิจารณาปรับปรุงสมรรถภาพและใช้ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ
 9. จัดทำและเสนอแนะการวิเคราะห์และกำหนดตำแหน่งให้กับหน่วยงานในสังกัดตำรวจภูธรภาค ตลอดจนการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 10. จัดทำแผน โครงการ และงบประมาณด้านอัตรากำลังของตำรวจภูธรภาค
 11. จัดทำ ทำเนียบอัตรากำลังอนุญาตข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการและลูกจ้างตลอดจนการจัดทำทะเบียบพลที่มีอยู่จริง
 12. ประสานงานด้านอัตรากำลังพลและอัตราเงินเดือนกับหน่วยงานที่รับผิดชอบการเปลี่ยนแปลงแก้ไขจำนวนอัตรากำลังพลและอัตราเงินเดือนของข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการและลูกจ้างให้ถูกต้องตามคความเป็นจริง
 13. ดำเนินการเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดตำรวจภูธรภาค
 14. ดำเนินการเกี่ยวกับการโอน การรับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับราชการในสังกัดตำรวจภูธรภาค
 15. ดำเนินการเกี่ยวกับการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 16. ดำเนินการเกี่ยวกับการสั่งให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาคสำรองราชการ
 17. ดำเนินการเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ การลาออกและให้ออกจากราชการที่ไม่เกี่ยวกับความผิดทางวินัย
 18. ดำเนินการเกี่ยวกับการเกณฑ์ การขอปลดประจำการของข้าราชการตำรวจตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
 19. ดำเนินการเกี่ยวกับกรณีให้ตำรวจไปรักษาการณ์
 20. ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งนายตำรวจราชสำนักเวร
 21. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือน การเพิ่มค่าจ้าง การขอเพิ่มพิเศษต่างๆ การขอเลื่อนยศ และการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญตราต่างๆ
 22. ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของบัญชีขอเบิกเงินเดือนข้าราชการตำรวจ และลูกจ้างในสังกัดตำรวจภูธรภาคประจำเดือน
 23. รวบรวมหลักฐานต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาขอบำเหน็จความชอบประจำปี และเก็บสถิติผลงานเป็ยรายบุคคลเพื่อใช้พิจารณาความสามารถหรือหย่อนความสามารถตามกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ
 24. จัดทำ รวบรวม และเก็บรักษาสมุดประวัติ บัตรประวัติ ก.พ. 7 และแฟ้มประวัติข้าราชการ ตำรวจ รวมทั้งตำรวจนอกราชการ การหมายเหตุ แก้ไข เพิ่มเติม การลงประวัติความดี ความชอบ ประวัติการศึกษาอบรมเพิ่มเติมหลักสูตรต่างๆ และคุณวุฒิเพิ่มเติมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือขอเปลี่ยนแปลงไปให้หน่วยที่เกี่ยวข้องของข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการอำนวยการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 25. จัดทำบัตรประจำตัว บัตรประวัติ บัตรที่เกี่ยวข้องกับเหรียญประเภทต่างๆ และบัตรประจำตัวอื่นๆ ให้แก่ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการบำนาญในสังกัดตำรวจภูธร
 26. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบอายุราชการของข้าราชการ และลูกจ้างที่ครบกำหนดเกษียณอายุราชการ รวมทั้งจัดการเกี่ยวกับการขอบำเหน็จบำนาญ และการขอเลื่อนยศผู้เกษียณอายุราชการ
 27. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานสัญญาบัตรยศ การออกประทวนยศและการเรียกคืน
 28. ดำเนินการปฐมนิเทศข้าราชการตำรวจที่เข้ารับราชการใหม่ หรือย้ายเข้ามาใหม่ ให้ทราบและเข้าใจเป้าหมายนโยบายในการปฏิบัติงาน
 29. จัดการเกี่ยวกับสวัสดิการตำรวจ และการสงเคราะห์แก่ครอบครัวข้าราชการตำรวจที่ประสบภัยได้รับความเดือดร้อน
 30. จัดการช่วยเหลืออุปการะบุตร-ธิดาของข้าราชการตำรวจด้านการศึกษา ได้แก่ การจัดหาทุนการศึกษา และจัดสถานที่ศึกษา เป็นต้น
 31. จัดหาที่พักให้กับข้าราชการตำรวจที่เดือดร้อนเรื่องที่พักอาศัย
 32. เป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบหลักฐานต่างๆ เช่น การกู้เงินกองกลางอุดหนุนตำรวจ การขอกู้เงินเพื่อบ้านพักอาศัย หลักฐานการสมัครเป็นสมาชิกฌาปนกิจ เพื่อเสนอไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 33. ดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด
 34. จัดให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 35. ดำเนินการเกี่ยวกับตำรวจขอลาศึกษาต่อ
 36. ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินและการแต่วตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวน
 37. ดำเนินการเกี่ยวกับการยกย่องชมเชยข้าราชการตำรวจที่ทีผลการปฏิบัคิงานดีเด่น
 38. งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานข้อมูลสถานภาพกำลังพลของข้าราชการตำรวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว กับฐานข้อมูล กำลังพลกลางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องและปัจจุบัน
 39. งานที่ไม่ได้กำหนดเป็นของหน่วยใดไว้เป็นการเฉพาะหรืองานที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน โดยประมวลเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการให้หน่วยใดเป็นผู้รับผิดชอบ
 40. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 41. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
User profile picture

พ.ต.อ.สมพงษ์ ไสยมรรคา

ผกก.ฝอ.2 บก.อก.ภ.6

ภารกิจ/หน้าที่ความรับผิดชอบ

ฝ่ายอำนวยการ 2 มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการข่าวและงานสถิติข้อมูลของตำรวจภูธรภาค โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

 1. งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทำสถิติงานเข้า-ออกของฝ่ายอำนวยการ 2
 2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง การข่าวกรองทางการสื่อสาร และการรักษาความปลอดภัยฝ่ายตำรว
 3. จัดทำข้อมูลท้องที่และรายงานสถานการณ์ด้านการป้องกันอาชญากรรม ด้านความมั่นคง ด้านกิจการพิเศษ และด้านอื่นๆ เพื่อรายงานให้กับตำรวจภูธรภาคและสำนักงานตำรวจแห่งชาติทราบ
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับด้านการข่าว การตรวจสอบข่าวและการวิเคราะห์ข่าวในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการรายงานข่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 5. จัดเก็บเอกสารและข่าวสารที่สำคัญเพื่อใช้ในการตรวจสอบและประโยชน์ในการปฏิบัติงานทางราชการ
 6. งานศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค
 7. ดำเนินการเกี่ยวกับงานรวบรวมสถิติข้อมูลอาชญากรรมทุกประเภทในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์อาชญากรรมทุกประเภท
 8. ดำเนินการงานบูรณาการด้านการข่าวรวมทั้งการดำเนินกรรมวิธีต่อข่าว เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา และงานประสานการข่าวกับส่วนราชการต่างๆ
 9. จัดทำทะเบียนประวัติของแหล่งข่าว จัดหาและควบคุมการปฏิบัติงานของแหล่งข่าว(สายลับ)หรือแหล่งข่าวอื่นๆ
 10. วิเคราะห์สถานการณ์และสิ่งบอกเหตุ เพื่อพิสูจน์ทราบแนวโน้มภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
 11. ศึกษาวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับกิจการข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัยฝ่ายตำรวจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
 12. ดำเนินการด้านกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการข่าวอย่างต่อเนื่องกับหน่วยข่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย
 13. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 14. งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
User profile picture

พ.ต.อ.มนตรี แสงไพบูลย์

ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.6

ภารกิจ/หน้าที่ความรับผิดชอบ

ฝ่ายอำนวยการ 3 มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งานวิจัยและประเมินผล โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

 1. งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทำสถิติงานเข้า-ออกของฝ่ายอำนวยการ 3
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับเสนอแนะนโยบาย กำหนดยุทธศาสตร์ วางแผนทำโครงการ ตลอดจนควบคุม กำกับดูแลแผนด้านป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญาทุกประเภท
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับเสนอแนะนโยบาย กำหนดยุทธศาสตร์ วางแผนทำโครงการ ตลอดจนควบคุม กำกับดูแลแผนความมั่นคงภายในประเทศของตำรวจภูธรภาค เช่น ความมั่นคงทางการเมืองและการบริหาร ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางสังคม เป็นต้น
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับเสนอแนะนโยบาย กำหนดยุทธศาสตร์ วางแผนทำโครงการ ตลอดจนควบคุม กำกับดูแลแผนการถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ พระราชอาคันตุกะ และการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญอื่น และแผนด้านกิจการพิเศษ
 5. วางแผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย และภัยธรรรมชาติ
 6. พิจารณาปรับปรุงวิธีการและรูปแบบของการปฏิบัติราชการของหน่วยงานตำรวจภูธรภาคให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์
 7. แผนด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
 8. พิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยอาศัยเครื่องมือ อุปกรณ์ที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีระดับสูง
 9. ริเริ่มและดำเนินการเกี่ยวกับแผนพัฒนาทางวิชาการด้านงานบริหารกิจการตำรวจและอื่น ๆ ตามความเหมาะสม รวมทั้งประสานงานทางวิชาการกับส่วนราชการอื่น
 10. จัดทำคู่มือและแนวทางปฏิบัติราชการให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายต่าง ๆ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค รวมทั้งการจัดทำและรวบรวมการแบ่งมอบหมายหน้าที่การงานของกองบังคับการอำนวยการและตำรวจภูธรภาค
 11. ดำเนินการเกี่ยวกับงานจราจรที่เกี่ยวข้องในอำนาจหน้าที่ของตำรวจภูธรภาครวมทั้งการวางแผนป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร
 12. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงาน รายงานผลของโครงการต่างๆและดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ(ตัวชี้วัด)ทั้งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและตำรวจภูธรภาคและกองบังคับการอำนวยการ
 13. รวบรวมข้อมูลสถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ ทำการประมวลและวิเคราะห์สถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นเพื่อใช้ในการพิจารณาชี้แนวโน้มของการเกิดคดีประเภทต่าง ๆ ประกอบการวางแผนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
 14. ดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีการปฏิบัติในงานตำรวจ ตลอดจนสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดการพัฒนาให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด
 15. ดำเนินการด้านการตรวจราชการตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 16. วิเคราะห์กำหนดความต้องการในการฝึกอบรมและติดตามประเมินผล ประสานหน่วยที่เกี่ยวข้องกำหนดหลักสูตรที่เกี่ยวกับการฝึกอบรมความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือการใช้เทคนิคพิเศษ ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของตำรวจภูธรภาค
 17. รวบรวมแผนการฝึกความต้องการของหน่วย เพื่อบรรจุเป็นแผนการฝึกในรอบปีงบประมาณ
 18. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 19. งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
User profile picture

พ.ต.อ.ชนาดิศักดิ์ บุญยรัตนพันธุ์

ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.6

ภารกิจ/หน้าที่ความรับผิดชอบ

ฝ่ายอำนวยการ 4 มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานพลาธิการ งานพัสดุ งานอาคารสถานที่ งานส่งกำลังบำรุง งานยานพาหนะ งานโยธาธิการและงานสรรพาวุธ โดยปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

 1. งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทำสถิติงานเข้า-ออกของฝ่ายอำนวยการ 4
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนโครงการ ตรวจสอบจัดทำสถานภาพพัสดุสิ่งของหลวง กำหนดความต้องการพัสดุเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าจัดหาพัสดุให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดคุณลักษณะพาะของพัสดุ จัดหา ควบคุม แจกจ่าย ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุสิ่งของหลวงทุกประเภท
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับ ดูแล ควบคุม ติดตามงานโยธาธิการและควบคุมที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างของตำรวจภูธรภาคและหน่วยงานในสังกัด
 4. จัดทำบัญชีหรือทะเบียนการรับ จำหน่าย เก็บรักษาและการบำรุงรักษาของงานด้านส่งกำลังบำรุงและงานพลาธิการ
 5. ติดตามและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณด้านพลาธิการ ยานพาหนะเครื่องมือสื่อสาร อาคารสถานที่
 6. ตรวจสอบสถานภาพพัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ เครื่องมือสื่อสาร อาคารสถานที่และอื่นๆที่ใช้ในราชการ
 7. รวบรวม เก็บรักษาและแจกจ่ายกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับงานส่งกำลังบำรุงและงานพลาธิการ
 8. ติดตามและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณด้านอาวุธยุทโธปกรณ์และตรวจสอบสถานภาพพัสดุด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในราชการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 9. ดำเนินงานเกี่ยวกับการขนส่ง การกำหนดความต้องการควบคุม เก็บรักษาแจกจ่ายยานพาหนะและน้ำมันเชื้อเพลิง การตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ
 10. จัดหาเครื่องอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่ต้องใช้เกี่ยวกับการสื่อสารโสตทัศนูปกรณ์ ตลอดจนการจัดเตรียม และการดูแลรักาษาวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องยุทธการและห้องประชุมของกองบังคับการอำนวยการและตำรวจภูธรภาค
 11. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 12. งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
User profile picture

พ.ต.อ.โยธิน ยากองโค

ผกก.ฝอ.5 บก.อก.ภ.6

ภารกิจ/หน้าที่ความรับผิดชอบ

ฝ่ายอำนวยการ 5 มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานกิจการพลเรือน งานประชาสัมพันธ์ และงานชุมชน และมวลชนสัมพันธ์ โดยปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

 1. งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทำสถิติงานเข้า-ออก ของฝ่ายอำนวยการ 5
 2. เสนอแนะริเริ่มและปฏิบัติการใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความสนับสนุนร่วมมือของสาธารณชนต่อนโยบาย โครงการ แผนงาน และประกาศแนะนำตลอดจนคำสั่งต่าง ๆ ของตำรวจภูธรภาค
 3. งานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ
 4. งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์รวมทั้งงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน และทุกภาคส่วนของสังคม
 5. สำรวจและประเมินความคิดเห็นและทัศนคติของประชาชนที่มีต่อนโยบายโครงการและการปฏิบัติงานของตำรวจภูธรภาค
 6. รับนโยบาย โครงการ และแผนงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์มาปฏิบัติ ตลอดจนเสนอแนะแนวนโยบาย โครงการ และแผนงานประชาสัมพันธ์ เสนอผู้บังคับบัญชา
 7. ดำเนินการเกี่ยวกับการให้คำแนะนำ ชี้แจงแก่ประชาชนให้เข้าใจถึงวิธีการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและภยันตรายอื่น ๆ
 8. ดำเนินการเกี่ยวกับการแถลงชี้แจงข่าวต่อสื่อมวลชนและประชาชนในการปฏิบัติงานของตำรวจภูธรภาค
 9. ดำเนินการอำนวยความสะดวกในการติดต่อสอบถามประชาชนที่มาติดต่อที่ตำรวจภูธรภาค
 10. ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของตำรวจภูธรภาคต่อสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป
 11. งานประชาสัมพันธ์ เช่นออกวารสารหรือข่าวสารภายใน การดำเนินงาน ตั้งแผงปิดประกาศ จัดทำที่ติดต่อสอบถาม เป็นต้น
 12. รวบรวมข่าวหรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตำรวจภูธรภาคเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา
 13. จัดเก็บเอกสารและข่าวสารที่สำคัญ ๆ ในการใช้ตรวจสอบปละปฏิบัติราชการ
 14. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับข้าราชการหน่วยอื่นเพื่อการประสานความร่วมมือในการปฏิบัติราชการ
 15. ร่วมกิจกรรมและให้บริการแก่ชุมชนในท้องถิ่นตามความเหมาะสมและดำเนินการอื่นใดเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อประชาชน
 16. รับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อกิจการตำรวจหรือการปฏิบัติงานของตำรวจ
 17. เสนอแนะงาน วางแผนงาน โครงการ การกำหนดมาตรฐานให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การป้องกันการทำลายความมั่นคงของประเทศ การจราจร การป้องกันยาเสพติดให้โทษให้แก่นักเรียน นักศึกษา เด็ก เยาวชน และสตรี
 18. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 19. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
User profile picture

พ.ต.อ.กฤติกร ปานผล

ผกก.ฝอ.6 บก.อก.ภ.6

ภารกิจ/หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ด้านอำนวยการ ให้การสนับสนุนเทคโนโลยีทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ และการสื่อสารเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 • ด้านป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ให้การสนับสนุนข้อมูล และระบบเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม มีข้อมูลในการปฏิบัติที่ถูกต้องรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
 • ด้านการอำนวยความยุติธรรม ให้การสนับสนุนข้อมูลเพื่อใช้ในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาต่าง ๆ ให้มีความถูกต้องแม่นยำ และรวดเร็วมากขึ้น

ฝ่ายอำนวยการ 6 มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

 1. งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทำสถิติงานเข้า-ออกของฝ่ายอำนวยการ 6
 2. เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้สนับสนุนการจัดการด้านป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของตำรวจภูธรภาค โดยรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ในการประมวลผลเพื่อให้ได้สารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการควบคุม และการประเมินผลการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือส่วนราชการต่าง ๆ ที่สอบถามข้อมูล
 3. ประมวลเหตุการณ์ประจำวันและเหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ของตำรวจภูธรภาค
 4. วางระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดส่งข้อมูล การปรับปรุงข้อมูล และการแก้ไขข้อมูล ทั้งทางเอกสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 5. ประสานงาน อำนวยการ และเร่งรัดหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีหน้าที่จัดส่งข้อมูลทั้งหมดทางเอกสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้จัดส่งข้อมูลและจัดการกับข้อมูลตามระเบียบที่กำหนด
 6. รักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูลโดยกำหนดระเบียบ ข้อบังคับ การกำหนดรหัสผ่านของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทั้งภายในศูนย์และลูกข่ายของสถานีเครือข่าย ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย
 7. ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ นอกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และบำรุงรักษาระบบที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลไว้แล้ว
 8. ประสานงานและร่วมกับงานเทคนิคและพัฒนาระบบในการแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและระบบการสื่อสารข้อมูล
 9. ประสานงานกับฝ่ายอำนวยการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการมีระบบฐานข้อมูล การพัฒนา และการบำรุงรักษาฐานข้อมูลให้มีความเหมาะสมด้านเทคโนโลยีอยู่เสมอ
 10. พัฒนา บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ของศูนย์ คือ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ได้แก่ ระบบคอมพิวเตอร์หลัก ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายท้องถิ่น (LAN) และระบบสั่งการที่ศูนย์เครือข่ายท้องถิ่นประจำสถานีตำรวจและตำรวจภูธรภาค ระบบสื่อสารข้อมูลไร้สายแบบดิจิตอล (Digital Wireless Data Communication) รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ซอฟต์แวร์ (Software) ได้แก่ งานปรับแต่งโปรแกรมของระบบคอมพิวเตอร์ทุกระบบที่เกี่ยวข้อง
 11. การปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลในระบบภูมิสารสนเทศ
 12. พิจารณาศึกษาเพื่อปรับปรุงพัฒนาเทคนิคเกี่ยวกับการสื่อสารและโทรคมนาคมของฝ่ายอำนวยการ 9 รวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ ในตำรวจภูธรภาคให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยอยู่เสมอ
 13. ปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษา ตลอดจนการติดตั้งและย้ายเครื่องมือสื่อสารประเภทเครื่องรับ – ส่งวิทยุ วิทยุโทรทัศน์ โทรศัพท์ โทรสาร และเครื่องมือสื่อสารประเภทอื่น ๆ ในตำรวจภูธรภาค
 14. ติดตั้งเครื่องมือสื่อสารประเภทเครื่องรับ – ส่งวิทยุ และวิทยุโทรศัพท์ให้กับยานพาหนะสถานีตำรวจในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาคหรือศูนย์สื่อสารเคลื่อนที่ต่าง ๆ
 15. อำนวยการให้มีเครื่องอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องมือสื่อสาร
 16. พิจารณาวางแผน อำนวยการ กำกับ ดูแล และช่วยเหลือในการจัดหาคลื่นความถี่ของเครื่องมือสื่อสารในตำรวจภูธรภาค
 17. ประสานงานกับหน่วยงานที่ทำหน้าที่วิจัยและวางแผนของตำรวจภูธรภาคเพื่อจัดเจ้าหน้าที่ร่วมในการไปตรวจราชการประจำปีของตำรวจภูธรภาค เพื่อตรวจสอบและควบคุมดูแลเครื่องมือเครื่องใช้ทางเทคโนโลยีซึ่งประจำอยู่ในสถานีตำรวจและหน่วยงานทุกหน่วยงานในตำรวจภูธรภาคแล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 18. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 19. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย