:: ตำรวจภูธรภาค 6 ::
 
Home  กลับหน้าหลัก
 ผู้เข้าชมขณะนี้ :  คน
 ค้นหา
ลำดับที่ หัวข้อข่าว
02625 แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ IT Contingency Plan ตำรวจภูธรภาค 6 ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2565 (ข้อมูล ฝอ.6 บก.อก.ภ.6) (9 ม.ค.2561)
02624 บัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ในสังกัด ภ.6 วาระประจำปี 2560 (19 ธ.ค.2560)
02623 บัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ สว. ในสังกัด ภ.6 วาระประจำปี 2560 (19 ธ.ค.2560)
02622 บัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผกก. ในสังกัด ภ.6 วาระประจำปี 2560 (19 ธ.ค.2560)
02621 บัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ ผกก. ในสังกัด ภ.6 วาระประจำปี 2560 (19 ธ.ค.2560)
02620 หนังสือ ภ.6 0021.112/9131 ลง 18 ธ.ค.60 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (19 ธ.ค.2560)
02617 บัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว.ในสังกัด ภ.6 วาระประจำปี 2560 (1 ธ.ค.60)
02616 บัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ สว.ในสังกัด ภ.6 วาระประจำปี 2560 (1 ธ.ค.60)
02615 บัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผกก. ในสังกัด ภ.6 วาระประจำปี 2560 (1 ธ.ค.60)
02614 บัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ ผกก. ในสังกัด ภ.6 วาระประจำปี 2560 (1 ธ.ค.60)
02613 หนังสือ ภ.6 ที่ 0021.112/8564 ลง 27 พ.ย.60 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (1 ธ.ค.60)
02571 สำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (243/2559) (3 พ.ย.2559)
02567 บัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ในสังกัด ภ.6 วาระประจำปี 2559 (10 ต.ค.59)
02566 บัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ สว. ในสังกัด ภ.6 วาระประจำปี 2559 (10 ต.ค.59)
02565 บัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผกก. ในสังกัด ภ.6 วาระประจำปี 2559 (10 ต.ค.59)
02564 บัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ ผกก. ในสังกัด ภ.6 วาระประจำปี 2559 (10 ต.ค.59)
02563 หนังสือ ภ.6 ที่ 0021.112/9218 ลง 19 ต.ค.59 เรื่อง ประกาศบัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ (10 ต.ค.59)
02554 ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ ผบ.ตร. และผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2558 ตำรวจภูธรภาค 6 ระหว่างวันที่ 16-22 สิงหาคม 2559 (29 ส.ค.2559)
02538 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการตำรวจระยะ 20 ปี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  (22 มิ.ย.2559)
02537 คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ  (20 มิ.ย.59)
02533 สำเนา คำสั่ง ตำรวจภูธรภาค ๖ ที่ ๑๑๗ / ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (1 มิ.ย.2559 )
02531 สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมสำหรับการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศโครงการพัฒนาเทคโนโลยีการใช้งานระบบสารสนเทศสถานีตำรวจ (CRIMES) ระยะที่ 1 (19 พ.ค.2559)
02530 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศโครงการพัฒนาเทคโนโลยีการใช้งานระบบสารสนเทศสถานีตำรวจ (CRIMES) ระยะที่ 1 (19 พ.ค.2559)
02529 กำหนดการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสถานีตำรวจ (CRIMES) ระยะที่ 1 (19 พ.ค.2559)
02527 ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ ผบ.ตร. และผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2558 ตำรวจภูธรภาค 6 ระหว่างวันที่ 12 -18 เมษายน 2559 (ข้อมูลจาก ฝอ.3 บก.อก.ภ.6) (20 เม.ย.2559)
02519 ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ ผบ.ตร. และผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2558 ตำรวจภูธรภาค 6 ระหว่างวันที่ 22 -28 มีนาคม 2559 (ข้อมูลจาก ฝอ.3 บก.อก.ภ.6) (1 เม.ย.59)
02518 บัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ในสังกัด ภ.6 วาระประจำปี 2558  (26 ม.ค.59)
02517 บัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ สว. ในสังกัด ภ.6 วาระประจำปี 2558  (26 ม.ค.59)
02516 บัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผกก. ในสังกัด ภ.6 วาระประจำปี 2558  (26 ม.ค.59)
02515 บัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ ผกก. ในสังกัด ภ.6 วาระประจำปี 2558  (26 ม.ค.59)
02514 หนังสือ ภ.6 ที่ 0021.112/2222 ลง 24 มี.ค.59 เรื่อง ปร ะกาศอาวุโสข้าราชการตำรวจ (26 ม.ค.59)
02510 หนังสือ ภ.6 ที่ 0021.112/1958 ลง 16 มี.ค.59 เรื่อง ปร ะกาศอาวุโสข้าราชการตำรวจ (17 มี.ค.59)
02509 ประกาศ ตำรวจภูธรภาค 6 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสรรหาผู้ได้รับการแบ่งเวลาให้ดำเนินรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงตำรวจภูธรภาค 6 จำนวน 4 สถานี (ครั้งที่ 2) (3 มี.ค.2559)
02507 เอกสารประกอบการบรรยายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเชิงบูรณาการของ สตช. (ข้อมูล ฝอ.3 บก.อก.ภ.6) (3 มี.ค.2559)
02498 ประกาศ ตำรวจภูธรภาค 6 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสรรหาผู้ได้รับการแบ่งเวลาให้ดำเนินรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงตำรวจภูธรภาค 6 จำนวน 4 สถานี  (5 ก.พ.2559)
02495 ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ ผบ.ตร. และผลการปฏิบัติงานดีเด่น ระหว่างวันที่ 19 -25 มกราคม 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 ตำรวจภูธรภาค 6 (ข้อมูลจาก ฝอ.3 บก.อก.ภ.6) (26 ม.ค.2559)
02493 ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ ผบ.ตร. และผลการปฏิบัติงานดีเด่น รอบสัปดาห์ (วันที่ 5-11 มกราคม 2559) ตำรวจภูธรภาค 6 (ข้อมูลจาก ฝอ.3 บก.อก.ภ.6) (13 ม.ค.2559)
02492 ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ ผบ.ตร. และผลการปฏิบัติงานดีเด่น ในรอบ 1 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 ตำรวจภูธรภาค 6 (ข้อมูลจาก ฝอ.3 บก.อก.ภ.6) (6 ม.ค.2559)
02490 ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ ผบ.ตร. และผลการปฏิบัติงานดีเด่น ในรอบ 1 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 ตำรวจภูธรภาค 6 (ข้อมูลจาก ฝอ.3 บก.อก.ภ.6) (29 ธ.ค.2558)
02476 คู่มือการใช้งาน Home Guard ระบบบริการประชาชนผ่าน Smart Phone  (26 พ.ย.2558)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6