:: ตำรวจภูธรภาค 6 ::
 
Home  กลับหน้าหลัก
 ผู้เข้าชมขณะนี้ :  คน
 ค้นหา
ลำดับที่ หัวข้อข่าว
00798 คำสั่ง ภ.6 ที่ 295/2555 ลง 14 ส.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กอร.(ปป.)) จำนวน 111 ราย (16 ส.ค.2555)
00797 คำสั่ง ภ.6 ที่ 294/2555 ลง 14 ส.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กอน.(กง.)) จำนวน 14 ราย (16 ส.ค.2555)
00796 คำสั่ง ภ.6 ที่ 293/2555 ลง 14 ส.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กอน.(สส.)) จำนวน 137 ราย (16 ส.ค.2555)
00795 คำสั่ง ภ.6 ที่ 292/2555 ลง 14 ส.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กอน.(อก.)) จำนวน 109 ราย (16 ส.ค.2555)
00794 คำสั่ง ภ.6 ที่ 291/2555 ลง 14 ส.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กอน.(ปป.)) จำนวน 127 ราย (16 ส.ค.2555)
00779 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมบูชา พระนิรันตราย(จำลอง) เพื่อบริจาคสมทบทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ มอบให้แก่อาคารบริการทางการแพทย์ 20 ชั้น โรงพยาบาลตำรวจ ขอรับใบสั่งจองได้ที่สถานีตำรวจ, ที่ทำการไปรษณีย์, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ Call Center 1545 หรือ โทร. 0-2207-6201 www.policehospital.go.th และ www.postemart.com/shop (9 ส.ค.2555)
00764 หนังสือ ภ.๖ ที่ ๐๐๒๑.๑๑๒/๔๕๒๗ ลง ๑ ส.ค.๒๕๕๕ เรื่อง การเลือกตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (1 ส.ค.2555)
00763 หนังสือ ภ.๖ ที่ ๐๐๒๑.๑๑๒/๔๕๒๘ ลง ๑ ส.ค.๒๕๕๕ เรื่อง การเลือกตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (1 ส.ค.2555)
00761 หนังสือ สงป. ที่ ๐๐๑๐.๒๗/๒๘๘๕ ลง ๕ ก.ค.๒๕๕๕ เรื่อง การเบิกค่าตอบแทนรายเดือนของผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร กดต. (30 ก.ค.2555)
00736 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420.5/23137 ลง 11 มิ.ย.2555 เรื่อง รายการขอเบิกที่ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน (6 ก.ค.2555)
00735 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0422.2/ว 46 ลง 8 มิ.ย.2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตและเจ็บป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน (6 ก.ค.2555)
00734 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0422.2/ว 45 ลง 7 มิ.ย.2555 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิในระบบเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (6 ก.ค.2555)
00733 หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค 0409.3/ว 196 ลง 29 พ.ค.2555 เรื่องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายนิติบุคคลในระบบ GFMIS (6 ก.ค.2555)
00718 ตร.ได้จัดโครงการสมรสสวัสดิการข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ 10 ณ สโมสรตำรวจ เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ ซึ่งข้าราชการตำรวจผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยกำหนดวันจัดพิธีสมรสฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ก.ย.2555 ณ สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ แล้วส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานตามแบบฯ ภายในวันที่ 25 ก.ค.2555 (ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0-2973-5901-5 หรือ www.welfarepolice.com) (28 มิ.ย.2555)
00651 คำสั่ง ภ.6 ที่ 189-193/2555 ลง 25 พ.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งต่างๆ ในสังกัด ภ.6 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.2555 เป็นต้นไป (30 พ.ค.2555)
00631 คำสั่ง ภ.6 ที่ 171/2555 ลง 10 พ.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กอร.(สพ.)) จำนวน 3 ราย (15 พ.ค.2555)
00630 คำสั่ง ภ.6 ที่ 170/2555 ลง 10 พ.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กอน.(กง.)) จำนวน 8 ราย (15 พ.ค.2555)
00629 คำสั่ง ภ.6 ที่ 169/2555 ลง 10 พ.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กอร.(อก.)) จำนวน 2 ราย (15 พ.ค.2555)
00628 คำสั่ง ภ.6 ที่ 168/2555 ลง 10 พ.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กอร.(ปป.)) จำนวน 33 ราย (15 พ.ค.2555)
00627 คำสั่ง ภ.6 ที่ 167/2555 ลง 10 พ.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กอร.(ปป.)) จำนวน 117 ราย (15 พ.ค.2555)
00626 คำสั่ง ภ.6 ที่ 166/2555 ลง 10 พ.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กอร.(อก.)) จำนวน 31 ราย (15 พ.ค.2555)
00625 คำสั่ง ภ.6 ที่ 165/2555 ลง 10 พ.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กอน.(สส.)) จำนวน 176 ราย (15 พ.ค.2555)
00624 คำสั่ง ภ.6 ที่ 164/2555 ลง 10 พ.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กอน.(ปป.)) จำนวน 101 ราย (15 พ.ค.2555)
00623 คำสั่ง ภ.6 ที่ 163/2555 ลง 10 พ.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กอน.(อก.)) จำนวน 58 ราย (15 พ.ค.2555)
00622 หนังสือ ภ.6 ที่ 0021.112/2572 ลง 15 พ.ค.2555 เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (15 พ.ค.2555)
00576 ประกาศตำรวจภูธรภาค ๖ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง ในการคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๕๕ (24 เม.ย.2555)
00564 ประกาศตำรวจภูธรภาค 6 เรื่อง ประกาศผลคะแนนการสอบข้อเขียนในการคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจ อายุ 50 ปีขึ้นไป เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2555 จำนวน 500 อัตรา (12 เม.ย.2555)
00563 บัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน และลำดับที่สอบได้ ในการคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศ ด.ต. อายุ 50 ปีขึ้นไป เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเเต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2555 หน่วยสอบ ตำรวจภูธรภาค 6 (12 เม.ย.2555)
00553 ประกาศรับสมัครคัดเลือกและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ ชั้นประทวน พ.ศ.๒๕๕๕ จำนวน ๑๐,๐๐๐ อัตรา (ตรวจสอบรายละเอียดการรับสมัครฯ ได้ที่ www.policeadmission.com) (5 เม.ย.2555)
00552 ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ขอความร่วมมือจากประชาชนช่วยป้องกันภยันตรายในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๕ (5 เม.ย.2555)
00551 คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ อำนาจ ภ.จว.ในสังกัด ภ.6 (4 เม.ย.2555)
00550 คำสั่ง ภ.6 ที่ 122/2555 ลง 31 มี.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ จำนวน 2 ราย (4 เม.ย.2555)
00549 คำสั่ง ภ.6 ที่ 121/2555 ลง 31 มี.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ จำนวน 78 ราย (4 เม.ย.2555)
00548 คำสั่ง ภ.6 ที่ 120/2555 ลง 31 มี.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ จำนวน 36 ราย (4 เม.ย.2555)
00547 คำสั่ง ภ.6 ที่ 119/2555 ลง 31 มี.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ จำนวน 179 ราย (4 เม.ย.2555)
00546 คำสั่ง ภ.6 ที่ 118/2555 ลง 31 มี.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ จำนวน 93ราย (4 เม.ย.2555)
00545 คำสั่ง ภ.6 ที่ 106/2555 ลง 29 มี.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กดต.(อก.)) จำนวน 94 ราย (3 เม.ย.2555)
00544 คำสั่ง ภ.6 ที่ 105/2555 ลง 29 มี.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กดต.(ปป.)) จำนวน 1,812 ราย (3 เม.ย.2555)
00491 เสื้อโปโลตำรวจภูธรภาค 6 ราคา 350.- บาท สั่งซื้อได้ที่ สง.ผบก.อก.ภ.6 (9 มี.ค.2555)
00370 บัญชีอาวุโสของข้าราชการตำรวจระดับ ผกก.- รอง สว. ในสังกัด ภ.6 ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ในวาระประจำปี 2554 (1 ก.พ.2555)
[หน้าก่อน = 2] กำลังแสดงหน้าที่ 3/4 [หน้าถัดไป = 4]
1 2 3 4