:: ตำรวจภูธรภาค 6 ::
 
Home  กลับหน้าหลัก
 ผู้เข้าชมขณะนี้ :  คน
 ค้นหา
ลำดับที่ หัวข้อข่าว
00734 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0422.2/ว 45 ลง 7 มิ.ย.2555 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิในระบบเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (6 ก.ค.2555)
00733 หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค 0409.3/ว 196 ลง 29 พ.ค.2555 เรื่องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายนิติบุคคลในระบบ GFMIS (6 ก.ค.2555)
00718 ตร.ได้จัดโครงการสมรสสวัสดิการข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ 10 ณ สโมสรตำรวจ เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ ซึ่งข้าราชการตำรวจผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยกำหนดวันจัดพิธีสมรสฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ก.ย.2555 ณ สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ แล้วส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานตามแบบฯ ภายในวันที่ 25 ก.ค.2555 (ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0-2973-5901-5 หรือ www.welfarepolice.com) (28 มิ.ย.2555)
00651 คำสั่ง ภ.6 ที่ 189-193/2555 ลง 25 พ.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งต่างๆ ในสังกัด ภ.6 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.2555 เป็นต้นไป (30 พ.ค.2555)
00631 คำสั่ง ภ.6 ที่ 171/2555 ลง 10 พ.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กอร.(สพ.)) จำนวน 3 ราย (15 พ.ค.2555)
00630 คำสั่ง ภ.6 ที่ 170/2555 ลง 10 พ.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กอน.(กง.)) จำนวน 8 ราย (15 พ.ค.2555)
00629 คำสั่ง ภ.6 ที่ 169/2555 ลง 10 พ.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กอร.(อก.)) จำนวน 2 ราย (15 พ.ค.2555)
00628 คำสั่ง ภ.6 ที่ 168/2555 ลง 10 พ.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กอร.(ปป.)) จำนวน 33 ราย (15 พ.ค.2555)
00627 คำสั่ง ภ.6 ที่ 167/2555 ลง 10 พ.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กอร.(ปป.)) จำนวน 117 ราย (15 พ.ค.2555)
00626 คำสั่ง ภ.6 ที่ 166/2555 ลง 10 พ.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กอร.(อก.)) จำนวน 31 ราย (15 พ.ค.2555)
00625 คำสั่ง ภ.6 ที่ 165/2555 ลง 10 พ.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กอน.(สส.)) จำนวน 176 ราย (15 พ.ค.2555)
00624 คำสั่ง ภ.6 ที่ 164/2555 ลง 10 พ.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กอน.(ปป.)) จำนวน 101 ราย (15 พ.ค.2555)
00623 คำสั่ง ภ.6 ที่ 163/2555 ลง 10 พ.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กอน.(อก.)) จำนวน 58 ราย (15 พ.ค.2555)
00622 หนังสือ ภ.6 ที่ 0021.112/2572 ลง 15 พ.ค.2555 เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (15 พ.ค.2555)
00576 ประกาศตำรวจภูธรภาค ๖ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง ในการคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๕๕ (24 เม.ย.2555)
00564 ประกาศตำรวจภูธรภาค 6 เรื่อง ประกาศผลคะแนนการสอบข้อเขียนในการคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจ อายุ 50 ปีขึ้นไป เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2555 จำนวน 500 อัตรา (12 เม.ย.2555)
00563 บัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน และลำดับที่สอบได้ ในการคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศ ด.ต. อายุ 50 ปีขึ้นไป เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเเต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2555 หน่วยสอบ ตำรวจภูธรภาค 6 (12 เม.ย.2555)
00553 ประกาศรับสมัครคัดเลือกและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ ชั้นประทวน พ.ศ.๒๕๕๕ จำนวน ๑๐,๐๐๐ อัตรา (ตรวจสอบรายละเอียดการรับสมัครฯ ได้ที่ www.policeadmission.com) (5 เม.ย.2555)
00552 ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ขอความร่วมมือจากประชาชนช่วยป้องกันภยันตรายในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๕ (5 เม.ย.2555)
00551 คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ อำนาจ ภ.จว.ในสังกัด ภ.6 (4 เม.ย.2555)
00550 คำสั่ง ภ.6 ที่ 122/2555 ลง 31 มี.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ จำนวน 2 ราย (4 เม.ย.2555)
00549 คำสั่ง ภ.6 ที่ 121/2555 ลง 31 มี.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ จำนวน 78 ราย (4 เม.ย.2555)
00548 คำสั่ง ภ.6 ที่ 120/2555 ลง 31 มี.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ จำนวน 36 ราย (4 เม.ย.2555)
00547 คำสั่ง ภ.6 ที่ 119/2555 ลง 31 มี.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ จำนวน 179 ราย (4 เม.ย.2555)
00546 คำสั่ง ภ.6 ที่ 118/2555 ลง 31 มี.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ จำนวน 93ราย (4 เม.ย.2555)
00545 คำสั่ง ภ.6 ที่ 106/2555 ลง 29 มี.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กดต.(อก.)) จำนวน 94 ราย (3 เม.ย.2555)
00544 คำสั่ง ภ.6 ที่ 105/2555 ลง 29 มี.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กดต.(ปป.)) จำนวน 1,812 ราย (3 เม.ย.2555)
00491 เสื้อโปโลตำรวจภูธรภาค 6 ราคา 350.- บาท สั่งซื้อได้ที่ สง.ผบก.อก.ภ.6 (9 มี.ค.2555)
00370 บัญชีอาวุโสของข้าราชการตำรวจระดับ ผกก.- รอง สว. ในสังกัด ภ.6 ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ในวาระประจำปี 2554 (1 ก.พ.2555)
00356 ภ.6 จัดทำโครงการประกวดภาพประวัติศาสตร์เกี่ยวกับกิจการในหน้าที่ตำรวจ และรับบริจาควัตถุพิพิธภัณฑ์ โดยกำหนดให้ส่งภาพเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.- 30 มี.ค.2555 หากผู้ใดมีความประสงค์จะจัดส่งภาพเข้าร่วมประกวด สามารถจัดส่งไฟล์ภาพทางอีเมล์ policenews56@hotmail.com หรือนำส่งด้วยตนเองที่ ภ.6 รางวัลสำหรับภาพที่ได้รับการตัดสินให้เป็นผู้ชนะเลิศลำดับที่ 1 -3 เป็นโล่พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 0-5536-8155 (27 ม.ค.2555)
00309 ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจ(ชาย/หญิง) ,บุคคลภายนอก(หญิง) เข้าเป็น นรต. และบุคคลภายนอก(ชาย) เข้าเป็น นตท.ในส่วนของ ตร. ประจำปีการศึกษา 2555 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.rpca.ac.th) (10 ม.ค.2555)
00303 คำสั่งตำรวจภูธรภาค ๖ ที่ ๔๑๒/๒๕๕๔ ลง ๑๙ ธ.ค.๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กอร.(อก.)) จำนวน ๗ ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธ.ค.๒๕๕๔ เป็นต้นไป (21 ธ.ค.2554)
00302 คำสั่งตำรวจภูธรภาค ๖ ที่ ๔๑๑/๒๕๕๔ ลง ๑๙ ธ.ค.๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กอร.(ปป.)) จำนวน ๓๐ ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธ.ค.๒๕๕๔ เป็นต้นไป (21 ธ.ค.2554)
00301 คำสั่งตำรวจภูธรภาค ๖ ที่ ๔๑๐/๒๕๕๔ ลง ๑๙ ธ.ค.๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กอน.(อก.)) จำนวน ๒๗ ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธ.ค.๒๕๕๔ เป็นต้นไป (21 ธ.ค.2554)
00300 คำสั่งตำรวจภูธรภาค ๖ ที่ ๔๐๙/๒๕๕๔ ลง ๑๙ ธ.ค.๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กอน.(ปป.)) จำนวน ๑๓๓ ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธ.ค.๒๕๕๔ เป็นต้นไป (21 ธ.ค.2554)
00295 แผนที่สังเขปแสดงเส้นทางและจุดบริการประชาชนในเขตพื้นที่ตำรวจภูธรภาค ๖ (17 ธ.ค.2554)
00288 คะแนนประเมินสายตรวจตำบลต้นแบบในสังกัด ภ.6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (6 ธ.ค.2554)
00271 บัญชีรายชื่อพนักงานสอบสวนที่เป็นแบบอย่างด้านจริยธรรมตำรวจ ของตำรวจภูธรภาค 6 (21 พ.ย.2554)
00267 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามข้อเสนอแนวทางการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) ประจำปีงบประมาณ 2554 ของตำรวจภูธรภาค 6 (17 พ.ย.2554)
00259 หนังสือ รร.นรต. ด่วนที่สุดที่ ๐๐๓๕.๑๒/๓๔๖๖ ลง ๑๑ พ.ย.๒๕๕๔ เรื่อง การเลือกตำแหน่งของข้าราชการตำรวจผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของ ตร. (11 พ.ย.2554)
[หน้าก่อน = 2] กำลังแสดงหน้าที่ 3/4 [หน้าถัดไป = 4]
1 2 3 4