ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 
     คู่มือปฏิบัติต่อชาวต่างชาติในการอำนวยการยุติธรรมในคดีอาญา
 
     ความรู้เบื้องต้นในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียนของพนักงานสอบสวน
 
     คู่มือรวมกฏหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญาเพื่อเตรียมความพร้อมอาเซียน
 
     คู่มือการสอบปากคำเป็นภาษาอังกฤษ
 
     คู่มือการแจ้งสิทธิผู้ต้องหาเป็นภาษาทุกชาติในอาเซียนและสากล
 
     คู่มือพิธีการและการรับรอง
 
     ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
 
     ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 
     สรุปการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ ภ.๖
 
     แผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
 
     แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
 
     แผนงานการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (๓ เสา)
 
     แผ่นพับ อาเซียน
 
     ความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (ฉบับย่อ)
 
     ASEAN HIGHLIGHTS อาเซียนไฮไลท์ส ๒๕๕๔
 
     ASEAN Mini Book
 
     ASEAN Infographic
 
     ASEAN IN BRIEF
 
     ๕๘ คำตอบ สู่ประชาคมอาเซียน ๒๕๕๘
 
     สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สู่ประชาคมอาเซียน ๒๕๕๘
 
     กฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับข้าราชการตำรวจได้ศึกษาเรียนรู้
 
       - พระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธิและความคุ้มกันทางกงสุล พ.ศ.๒๕๔๑
 
       - พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒
 
       - พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
 
       - พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒
 
       - พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑
 
       - พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒
 
       - พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ.๒๕๕๑
 
       - พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑
 
       - พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ.๒๕๓๕
 
     คู่มือหลักสิทธิมนุษยชนสากลในกระบวนการยุติธรรมที่พนักงานสอบสวนควรรู้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ข้อมูลจาก ฝอ.๘ บก.อก.ภ.๖)