ในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค ๖ เป้าหมายรวม

เสียชีวิต ได้ไม่เกิน ๔๓ คน        บาดเจ็บ ได้ไม่เกิน ๕๖๐ คน

       
วันที่ ๑๑ เม.ย.๒๕๕๔
เสียชีวิต ๕  คน
บาดเจ็บ ๔๐  คน
 
วันที่ ๑๒ เม.ย.๒๕๕๔
เสียชีวิต ๑  คน
บาดเจ็บ ๗๒  คน
 
วันที่ ๑๓ เม.ย.๒๕๕๔
เสียชีวิต ๘  คน
บาดเจ็บ ๙๗  คน
 
วันที่ ๑๔ เม.ย.๒๕๕๔
เสียชีวิต ๘  คน
บาดเจ็บ ๗๒  คน
 
วันที่ ๑๕ เม.ย.๒๕๕๔
เสียชีวิต ๘  คน
บาดเจ็บ ๗๒  คน
 
วันที่ ๑๖ เม.ย.๒๕๕๔
เสียชีวิต ๖  คน
บาดเจ็บ ๕๗  คน
 
วันที่ ๑๗ เม.ย.๒๕๕๔
เสียชีวิต ๑  คน
บาดเจ็บ ๔๓  คน
 
ยอดสะสมรวม
เสียชีวิต ๓๗  คน
บาดเจ็บ ๔๕๓  คน
 
     รายงานการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๕๔