Get Adobe Flash player
 • newข่าวประกวดราคา new new   รับฟังความคิดเห็นปฏิรูปตำรวจ
 • newขอเชิญร่วมลงชื่อเป็นหนึ่งเสียงในการ ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ "HeForShe" ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนความคิด ยุติความรุนแรง
 • คู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ช่วงประกาศ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสภานการณ์ฉุกเฉิน (COVID-19) ตำรวจภูธรภาค 6 new
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์ และเป้าหมายหน่วยงาน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2562
 •  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการ ตำรวจภูธรภาค 6
 • ประกาศ ตำรวจภูธรภาค 6 เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ตำรวจภูธรภาค 6 , เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของ ตำรวจภูธรภาค 6   
 • ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพทางการกีฬา ตำรวจภูธรภาค 6 “ซิลเวอร์ สตาร์ กอล์ฟ คอร์ส“
 • แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ IT Contingency Plan ตำรวจภูธรภาค 6 ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2565
 •  

     

   

  CRIMES  DOWNLOAD

  1 12

  1 

   

  ตำรวจภูธรภาค 6 เลขที่ 21 หมู่ที่ 6 ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150

  โทรศัพท์กลาง 0-5536-8114 - 9 โทรสาร 0-5536-8113 ,0-5536-8143 Web Site : http://www.police6.go.th