Get Adobe Flash player

112 11

6
7

 

>>>ข่าวประชาสัมพันธ์<<<

 

 • การป้องกันการติดและแพร่กระจายของ Ransomware WannaCry   new
 •  

   

                          no

   

   ตำรวจภูธรภาค 6   งานกิจการพลเรือน ตำรวจภูธรภาค 6
 • ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  new
 • new กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ต้อนรับปีใหม่ 2560 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ   new
 • ขั้นตอนการทำโต๊ะทรายจำลองสภาพภูมิศาสตร์ (Sand Table)   new
 • แนวทางการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ   new
 • CRIMES  DOWNLOAD

   

 • ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ ผบ.ตร. และผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2558 ตำรวจภูธรภาค 6 ระหว่างวันที่ 16-22 สิงหาคม 2559   new
 • ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการตำรวจระยะ 20 ปี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ   new
 • คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ   new
 • การเตรียมความพร้อมรับประชาคมอาเซียนของตำรวจภูธรภาค 6   new
 • stop Walk & Talk Police 6   new
 • สื่อการเรียนรู้อาเซียนกูรู   new
 • ***สารคดีเชิงบันเทิงคดี***

    01 02 03 04 05 06 07  
  08 09 10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 3 24 25

   

  ตำรวจภูธรภาค 6 เลขที่ 21 หมู่ที่ 6 ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150

  โทรศัพท์กลาง 0-5536-8114 - 9 โทรสาร 0-5536-8113 ,0-5536-8143 Web Site : http://www.police6.go.th