1
Get Adobe Flash player

พ.ต.อ.ประวิทย์ แหวนหล่อ
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.6


>>>ภารกิจ/หน้าที่ความรับผิดชอบ<<<

          ฝ่ายอำนวยการ 1 มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานเลขานุการ งานบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ งานศึกษาอบรม และงานสรรหาของตำรวจภูธรภาค ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
          1. งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทำสถิติงานเข้า-งานออก ของฝ่ายอำนวยการ 1 และกองบังคับการอำนวยการ และตำรวจภูธรภาค
          2. เป็นเลขานุการของการประชุมตามที่กองบังคับการอำนวยการ หรือตำรวจภูธรภาคจัดให้มี การประชุมขึ้น เว้นแต่ กรณีที่มีเจ้าของเรื่องการประชุมรับหน้าที่เป็นเลขานุการของการประชุม
          3. รวบรวม จัดเก็บรักษา และแจกจ่ายกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ราชกิจจานุเบกษา และเอกสารของทางราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
          4. จัดเวรยามเพื่อรักษาความปลอดภัย ป้องกันและระงับอัคคีภัยสถานที่ราชการของ กองบังคับการอำนวยการ และตำรวจภูธรภาค
          5. ควบคุมสมุดการลงเวลาทำงานของตำรวจภูธรภาคให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้
          6. จัดข้าราชการตำรวจไปร่วมในกิจกรรมหรือพิธีต่างๆ
          7. เสนอแนะจัดทำนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับตัวบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของตำรวจภูธรภาค ตลอดจนจัดการเกี่ยวกับการเสนอแนะและจัดทำโครงการสรรหาตัวบุคคลเข้ารับราชการตำรวจ
          8. จัดทำการสำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในสังกัดตำรวจภูธรภาค เพื่อใช้ในการพิจารณาปรับปรุงสมรรถภาพและใช้ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ
          9. จัดทำและเสนอแนะการวิเคราะห์และกำหนดตำแหน่งให้กับหน่วยงานในสังกัดตำรวจภูธรภาค ตลอดจนการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
          10. จัดทำแผน โครงการ และงบประมาณด้านอัตรากำลังของตำรวจภูธรภาค
          11. จัดทำ ทำเนียบอัตรากำลังอนุญาตข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการและลูกจ้างตลอดจนการจัดทำทะเบียบพลที่มีอยู่จริง
          12. ประสานงานด้านอัตรากำลังพลและอัตราเงินเดือนกับหน่วยงานที่รับผิดชอบการเปลี่ยนแปลงแก้ไขจำนวนอัตรากำลังพลและอัตราเงินเดือนของข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการและลูกจ้างให้ถูกต้องตามคความเป็นจริง
          13. ดำเนินการเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดตำรวจภูธรภาค
          14. ดำเนินการเกี่ยวกับการโอน การรับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับราชการในสังกัดตำรวจภูธรภาค
          15. ดำเนินการเกี่ยวกับการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
          16. ดำเนินการเกี่ยวกับการสั่งให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาคสำรองราชการ
          17. ดำเนินการเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ การลาออกและให้ออกจากราชการที่ไม่เกี่ยวกับความผิดทางวินัย
          18. ดำเนินการเกี่ยวกับการเกณฑ์ การขอปลดประจำการของข้าราชการตำรวจตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
          19. ดำเนินการเกี่ยวกับกรณีให้ตำรวจไปรักษาการณ์
          20. ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งนายตำรวจราชสำนักเวร
          21. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือน การเพิ่มค่าจ้าง การขอเพิ่มพิเศษต่างๆ การขอเลื่อนยศ และการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญตราต่างๆ
          22. ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของบัญชีขอเบิกเงินเดือนข้าราชการตำรวจ และลูกจ้างในสังกัดตำรวจภูธรภาคประจำเดือน
          23. รวบรวมหลักฐานต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาขอบำเหน็จความชอบประจำปี และเก็บสถิติผลงานเป็ยรายบุคคลเพื่อใช้พิจารณาความสามารถหรือหย่อนความสามารถตามกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ
          24. จัดทำ รวบรวม และเก็บรักษาสมุดประวัติ บัตรประวัติ ก.พ. 7 และแฟ้มประวัติข้าราชการ ตำรวจ รวมทั้งตำรวจนอกราชการ การหมายเหตุ แก้ไข เพิ่มเติม การลงประวัติความดี ความชอบ ประวัติการศึกษาอบรมเพิ่มเติมหลักสูตรต่างๆ และคุณวุฒิเพิ่มเติมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือขอเปลี่ยนแปลงไปให้หน่วยที่เกี่ยวข้องของข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการอำนวยการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
          25. จัดทำบัตรประจำตัว บัตรประวัติ บัตรที่เกี่ยวข้องกับเหรียญประเภทต่างๆ และบัตรประจำตัวอื่นๆ ให้แก่ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการบำนาญในสังกัดตำรวจภูธร
          26. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบอายุราชการของข้าราชการ และลูกจ้างที่ครบกำหนดเกษียณอายุราชการ รวมทั้งจัดการเกี่ยวกับการขอบำเหน็จบำนาญ และการขอเลื่อนยศผู้เกษียณอายุราชการ
          27. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานสัญญาบัตรยศ การออกประทวนยศและการเรียกคืน
          28. ดำเนินการปฐมนิเทศข้าราชการตำรวจที่เข้ารับราชการใหม่ หรือย้ายเข้ามาใหม่ ให้ทราบและเข้าใจเป้าหมายนโยบายในการปฏิบัติงาน
          29. จัดการเกี่ยวกับสวัสดิการตำรวจ และการสงเคราะห์แก่ครอบครัวข้าราชการตำรวจที่ประสบภัยได้รับความเดือดร้อน
          30. จัดการช่วยเหลืออุปการะบุตร-ธิดาของข้าราชการตำรวจด้านการศึกษา ได้แก่ การจัดหาทุนการศึกษา และจัดสถานที่ศึกษา เป็นต้น
          31. จัดหาที่พักให้กับข้าราชการตำรวจที่เดือดร้อนเรื่องที่พักอาศัย
          32. เป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบหลักฐานต่างๆ เช่น การกู้เงินกองกลางอุดหนุนตำรวจ การขอกู้เงินเพื่อบ้านพักอาศัย หลักฐานการสมัครเป็นสมาชิกฌาปนกิจ เพื่อเสนอไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
          33. ดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด
          34. จัดให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
          35. ดำเนินการเกี่ยวกับตำรวจขอลาศึกษาต่อ
          36. ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินและการแต่วตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวน
          37. ดำเนินการเกี่ยวกับการยกย่องชมเชยข้าราชการตำรวจที่ทีผลการปฏิบัคิงานดีเด่น
          38. งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานข้อมูลสถานภาพกำลังพลของข้าราชการตำรวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว กับฐานข้อมูล กำลังพลกลางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องและปัจจุบัน
          39. งานที่ไม่ได้กำหนดเป็นของหน่วยใดไว้เป็นการเฉพาะหรืองานที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน โดยประมวลเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการให้หน่วยใดเป็นผู้รับผิดชอบ
          40. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
          41. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

"กองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 6"

ตำรวจภูธรภาค 6 เลขที่ 21 หมู่ที่ 6 ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150

โทรศัพท์กลาง 0-5536-8114 - 9 โทรสาร 0-5536-8113 ,0-5536-8143 Web Site : http://www.police6.go.th