1
Get Adobe Flash player

พ.ต.อ.สมพงษ์ ไสยมรรคา
ผกก.ฝอ.2 บก.อก.ภ.6


>>>ภารกิจ/หน้าที่ความรับผิดชอบ<<<

           ฝ่ายอำนวยการ  2  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการข่าวและงานสถิติข้อมูลของตำรวจภูธรภาค โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
                   1. งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทำสถิติงานเข้า-ออกของฝ่ายอำนวยการ 2
                   2.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการข่าวกรอง  การต่อต้านข่าวกรอง  การข่าวกรองทางการสื่อสาร และการรักษาความปลอดภัยฝ่ายตำรวจ 
                   3.  จัดทำข้อมูลท้องที่และรายงานสถานการณ์ด้านการป้องกันอาชญากรรม  ด้านความมั่นคง  ด้านกิจการพิเศษ  และด้านอื่นๆ เพื่อรายงานให้กับตำรวจภูธรภาคและสำนักงานตำรวจแห่งชาติทราบ
                   4.  ดำเนินการเกี่ยวกับด้านการข่าว  การตรวจสอบข่าวและการวิเคราะห์ข่าวในประเทศและต่างประเทศ  ตลอดจนการรายงานข่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                   5.  จัดเก็บเอกสารและข่าวสารที่สำคัญเพื่อใช้ในการตรวจสอบและประโยชน์ในการปฏิบัติงานทางราชการ
                   6.  งานศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค
                   7.  ดำเนินการเกี่ยวกับงานรวบรวมสถิติข้อมูลอาชญากรรมทุกประเภทในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค  เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์อาชญากรรมทุกประเภท
                   8.  ดำเนินการงานบูรณาการด้านการข่าวรวมทั้งการดำเนินกรรมวิธีต่อข่าว  เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา และงานประสานการข่าวกับส่วนราชการต่างๆ
                   9.  จัดทำทะเบียนประวัติของแหล่งข่าว  จัดหาและควบคุมการปฏิบัติงานของแหล่งข่าว(สายลับ)หรือแหล่งข่าวอื่นๆ
                  10.  วิเคราะห์สถานการณ์และสิ่งบอกเหตุ เพื่อพิสูจน์ทราบแนวโน้มภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
                  11.  ศึกษา  วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับกิจการข่าวกรอง  การต่อต้านข่าวกรอง  และการรักษาความปลอดภัยฝ่ายตำรวจ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
                  12.  ดำเนินการด้านกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการข่าวอย่างต่อเนื่องกับหน่วยข่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย
                  13.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
                  14.  งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย        

"กองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 6"

ตำรวจภูธรภาค 6 เลขที่ 21 หมู่ที่ 6 ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150

โทรศัพท์กลาง 0-5536-8114 - 9 โทรสาร 0-5536-8113 ,0-5536-8143 Web Site : http://www.police6.go.th