1
Get Adobe Flash player

พ.ต.อ.มนตรี แสงไพบูลย์
ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.6


>>>ภารกิจ/หน้าที่ความรับผิดชอบ<<<

           ฝ่ายอำนวยการ  3 มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์  แผนงาน  โครงการ  งานวิจัยและประเมินผล   โดยปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้
                1. งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจัดทำสถิติงานเข้า-ออกของฝ่ายอำนวยการ  3
                2.  ดำเนินการเกี่ยวกับเสนอแนะนโยบาย  กำหนดยุทธศาสตร์  วางแผนทำโครงการ  ตลอดจนควบคุม  กำกับดูแลแผนด้านป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญาทุกประเภท
                3.   ดำเนินการเกี่ยวกับเสนอแนะนโยบาย  กำหนดยุทธศาสตร์  วางแผนทำโครงการ  ตลอดจนควบคุม  กำกับดูแลแผนความมั่นคงภายในประเทศของตำรวจภูธรภาค เช่น  ความมั่นคงทางการเมืองและการบริหาร  ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  ความมั่นคงทางสังคม  เป็นต้น
                4.  ดำเนินการเกี่ยวกับเสนอแนะนโยบาย  กำหนดยุทธศาสตร์  วางแผนทำโครงการ  ตลอดจนควบคุม  กำกับดูแลแผนการถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี  พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์  พระบรมวงศานุวงศ์  ผู้แทนพระองค์ พระราชอาคันตุกะ และการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญอื่น และแผนด้านกิจการพิเศษ
               5. วางแผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย และภัยธรรรมชาติ
               6.  พิจารณาปรับปรุงวิธีการและรูปแบบของการปฏิบัติราชการของหน่วยงานตำรวจภูธรภาคให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์
               7.  แผนด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
               8.  พิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  โดยอาศัยเครื่องมือ  อุปกรณ์ที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีระดับสูง
               9.  ริเริ่มและดำเนินการเกี่ยวกับแผนพัฒนาทางวิชาการด้านงานบริหารกิจการตำรวจและอื่นๆ ตามความเหมาะสม  รวมทั้งประสานงานทางวิชาการกับส่วนราชการอื่น
             10.  จัดทำคู่มือและแนวทางปฏิบัติราชการให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายต่างๆ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค  รวมทั้งการจัดทำและรวบรวมการแบ่งมอบหมายหน้าที่การงานของกองบังคับการอำนวยการและตำรวจภูธรภาค
             11.  ดำเนินการเกี่ยวกับงานจราจรที่เกี่ยวข้องในอำนาจหน้าที่ของตำรวจภูธรภาครวมทั้งการวางแผนป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร
             12.  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงาน รายงานผลของโครงการต่างๆและดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ(ตัวชี้วัด)ทั้งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและตำรวจภูธรภาคและกองบังคับการอำนวยการ
             13.  รวบรวมข้อมูลสถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่  ทำการประมวลและวิเคราะห์สถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นเพื่อใช้ในการพิจารณาชี้แนวโน้มของการเกิดคดีประเภทต่างๆประกอบการวางแผนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
             14.  ดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบ  รูปแบบ  เทคนิค  วิธีการปฏิบัติในงานตำรวจ
ตลอดจนสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดการพัฒนาให้กับหน่วยงานต่างๆในสังกัด
             15.  ดำเนินการด้านการตรวจราชการตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ             
             16.  วิเคราะห์กำหนดความต้องการในการฝึกอบรมและติดตามประเมินผล  ประสานหน่วยที่เกี่ยวข้องกำหนดหลักสูตรที่เกี่ยวกับการฝึกอบรมความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือการใช้เทคนิคพิเศษ ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของตำรวจภูธรภาค
             17.  รวบรวมแผนการฝึกความต้องการของหน่วย  เพื่อบรรจุเป็นแผนการฝึกในรอบปีงบประมาณ
             18.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
             19.  งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

"กองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 6"

ตำรวจภูธรภาค 6 เลขที่ 21 หมู่ที่ 6 ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150

โทรศัพท์กลาง 0-5536-8114 - 9 โทรสาร 0-5536-8113 ,0-5536-8143 Web Site : http://www.police6.go.th