1
Get Adobe Flash player

พ.ต.อ.ชนาดิศักดิ์ บุญยรัตนพันธุ์
ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.6


>>>ภารกิจ/หน้าที่ความรับผิดชอบ<<<

                       ฝ่ายอำนวยการ 4  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานพลาธิการ  งานพัสดุ  งานอาคารสถานที่  งานส่งกำลังบำรุง  งานยานพาหนะ  งานโยธาธิการและงานสรรพาวุธ  โดยปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
                        1.  งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจัดทำสถิติงานเข้า-ออก ของฝ่ายอำนวยการ 4
                        2.   ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนโครงการ  ตรวจสอบจัดทำสถานภาพพัสดุสิ่งของหลวง  กำหนดความต้องการพัสดุเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าจัดหาพัสดุให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  กำหนดคุณลักษณะพาะของพัสดุ  จัดหา  ควบคุม  แจกจ่าย  ซ่อมแซม  ปรับปรุง  บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุสิ่งของหลวงทุกประเภท
                        3.  ดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับ  ดูแล  ควบคุม  ติดตามงานโยธาธิการและควบคุมที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างของตำรวจภูธรภาคและหน่วยงานในสังกัด
                        4.  จัดทำบัญชีหรือทะเบียนการรับ  จำหน่าย  เก็บรักษาและการบำรุงรักษาของงานด้านส่งกำลังบำรุงและงานพลาธิการ
                        5.  ติดตามและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณด้านพลาธิการ  ยานพาหนะเครื่องมือสื่อสาร  อาคารสถานที่
                        6.  ตรวจสอบสถานภาพพัสดุ  ครุภัณฑ์  ยานพาหนะ  เครื่องมือสื่อสาร  อาคารสถานที่และอื่นๆที่ใช้ในราชการ
                        7.  รวบรวม เก็บรักษาและแจกจ่ายกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับงานส่งกำลังบำรุงและงานพลาธิการ
                        8. ติดตามและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณด้านอาวุธยุทโธปกรณ์และตรวจสอบสถานภาพพัสดุด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในราชการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
                        9.  ดำเนินงานเกี่ยวกับการขนส่ง  การกำหนดความต้องการควบคุม  เก็บรักษาแจกจ่ายยานพาหนะและน้ำมันเชื้อเพลิง  การตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ
                      10.  จัดหาเครื่องอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่ต้องใช้เกี่ยวกับการสื่อสารโสตทัศนูปกรณ์  ตลอดจนการจัดเตรียม  และการดูแลรักาษาวัสดุ  อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องยุทธการและห้องประชุมของกองบังคับการอำนวยการและตำรวจภูธรภาค
                      11.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
                      12.  งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

"กองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 6"

ตำรวจภูธรภาค 6 เลขที่ 21 หมู่ที่ 6 ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150

โทรศัพท์กลาง 0-5536-8114 - 9 โทรสาร 0-5536-8113 ,0-5536-8143 Web Site : http://www.police6.go.th