1
Get Adobe Flash player

พ.ต.อ.โยธิน ยากองโค
ผกก.ฝอ.5 บก.อก.ภ.6


>>>ภารกิจ/หน้าที่ความรับผิดชอบ<<<

                       ฝ่ายอำนวยการ 5 มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานกิจการพลเรือน งานประชาสัมพันธ์ และงานชุมชน และมวลชนสัมพันธ์ โดยปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
                       1.  งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทำสถิติงานเข้า-ออก ของฝ่ายอำนวยการ 5 
                       2.  เสนอแนะริเริ่มและปฏิบัติการใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความสนับสนุนร่วมมือของสาธารณชนต่อนโยบาย โครงการ แผนงาน และประกาศแนะนำตลอดจนคำสั่งต่าง ๆ ของตำรวจภูธรภาค
                       3.  งานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ
                       4.  งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์รวมทั้งงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน และทุกภาคส่วนของสังคม
                       5.  สำรวจและประเมินความคิดเห็นและทัศนคติของประชาชนที่มีต่อนโยบายโครงการและการปฏิบัติงานของตำรวจภูธรภาค
                       6.  รับนโยบาย โครงการ และแผนงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์มาปฏิบัติ ตลอดจนเสนอแนะแนวนโยบาย โครงการ และแผนงานประชาสัมพันธ์ เสนอผู้บังคับบัญชา
                       7.  ดำเนินการเกี่ยวกับการให้คำแนะนำ ชี้แจงแก่ประชาชนให้เข้าใจถึงวิธีการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและภยันตรายอื่น ๆ
                       8.  ดำเนินการเกี่ยวกับการแถลงชี้แจงข่าวต่อสื่อมวลชนและประชาชนในการปฏิบัติงานของตำรวจภูธรภาค
                       9.  ดำเนินการอำนวยความสะดวกในการติดต่อสอบถามประชาชนที่มาติดต่อที่ตำรวจภูธรภาค
                       10.  ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของตำรวจภูธรภาคต่อสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป
                       11. งานประชาสัมพันธ์ เช่นออกวารสารหรือข่าวสารภายใน การดำเนินงาน ตั้งแผงปิดประกาศ จัดทำที่ติดต่อสอบถาม เป็นต้น
                       12.  รวบรวมข่าวหรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตำรวจภูธรภาคเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา
                       13.  จัดเก็บเอกสารและข่าวสารที่สำคัญ ๆ ในการใช้ตรวจสอบปละปฏิบัติราชการ
                       14. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับข้าราชการหน่วยอื่นเพื่อการประสานความร่วมมือในการปฏิบัติราชการ
                       15.  ร่วมกิจกรรมและให้บริการแก่ชุมชนในท้องถิ่นตามความเหมาะสมและดำเนินการอื่นใดเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อประชาชน
                       16.  รับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อกิจการตำรวจหรือการปฏิบัติงานของตำรวจ
                       17.  เสนอแนะงาน วางแผนงาน โครงการ การกำหนดมาตรฐานให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การป้องกันการทำลายความมั่นคงของประเทศ การจราจร การป้องกันยาเสพติดให้โทษให้แก่นักเรียน นักศึกษา เด็ก เยาวชน และสตรี
                       18.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
                       19.  งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

"กองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 6"

ตำรวจภูธรภาค 6 เลขที่ 21 หมู่ที่ 6 ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150

โทรศัพท์กลาง 0-5536-8114 - 9 โทรสาร 0-5536-8113 ,0-5536-8143 Web Site : http://www.police6.go.th