newประกาศบัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ ในสังกัด ภ.6 วาระประจำปี 2559
 
     newข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 โดยมีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง
 
     newงานวิจัยหลักสูตรนิติกรฯ ของ ตร. ระดับ สว. ขึ้นไป รุ่นที่ 1,2 และระดับ รอง สว. รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559
 
     newบัญชีรายชื่อผู้มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ (ล่ามภาษาในการปฏิรูปการบริหารงานสอบสวนและการให้บริการประชาชน)
 
     newสรุปผลการทบทวน/ปรับปรุง เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสำเร็จ และแผนงานบูรณาการในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
 
     newมาตรการในการดำเนินการกรณีเว็บไซต์ของหน่วยถูกกระทำการเข้าถึงโดยมิชอบ
 
     newแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ