Get Adobe Flash player
 • newข่าวประกวดราคา new new   รับฟังความคิดเห็นปฏิรูปตำรวจ
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์ และเป้าหมายหน่วยงาน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2562 new
 • หนังสือ ภ.6 0021.112/9131 ลง 18 ธ.ค.60 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (บัญชีลำดับอาวุโส)
 • new ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการ ตำรวจภูธรภาค 6
 • ประกาศ ตำรวจภูธรภาค 6 เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ตำรวจภูธรภาค 6 , เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของ ตำรวจภูธรภาค 6   
 • new ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพทางการกีฬา ตำรวจภูธรภาค 6 “ซิลเวอร์ สตาร์ กอล์ฟ คอร์ส“  
 • แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ IT Contingency Plan ตำรวจภูธรภาค 6 ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2565
 • ภารกิจผู้บังคับบัญชา

  CRIMES  DOWNLOAD

  1 12

  1 

   

   

  ตำรวจภูธรภาค 6 เลขที่ 21 หมู่ที่ 6 ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150

  โทรศัพท์กลาง 0-5536-8114 - 9 โทรสาร 0-5536-8113 ,0-5536-8143 Web Site : http://www.police6.go.th