ตำรวจภูธรภาค ๖  มุ่งหวังที่จะพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของสายตรวจตำบลให้ความพร้อมในด้านข้อมูลข่าวสาร  การให้บริการมีขีด ความสามารถ ในด้านการรับแจ้งเหตุ  การเข้าระงับเหตุเบื้องต้น  การรักษาสถานที่เกิดเหตุ  การยุติข้อพิพาทขัดแย้งเบื้องต้น  การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม  และอื่นๆ โดยเน้นการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมกับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชนภายใต้แนวความคิดว่า หากสามารถพัฒนาระบบ การทำงาน และขีดความสามารถของสายตรวจตำบลได้ย่อมส่งผลให้ โครงการพัฒนา สถานีตำรวจเพื่อประชาชนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ บรรลุความ สำเร็จอย่างยั่งยืนได้อย่างเป็นรูปธรรม  การดำเนินงานที่ผ่านมา ประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ จากการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓  ของ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทรางวัลนวัตกรรมการให้บริการ  สำหรับกระบวนงานการดูแล  ป้องกันอาชญากรรมด้วยสายตรวจตำบลต้นแบบ ของ ตำรวจภูธรภาค ๖  ในพิธีมอบรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน  และรางวัลมาตรฐานศูนย์บริการร่วม/เคาเตอร์บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓
เจ้าหน้าที่สายตรวจตำบลต้นแบบ ข่าวประชาสัมพันธ วีดีทัศน์แนะนำโครงการ

ภาค 6 จัดอบรม โครงการสายตรวจ ตำบล ต้นแบบ วันที่ 5-6 ก.ค. 2555     ...อ่านต่อ....