โครงการสายตรวจตำบลต้นแบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
                                                                                 ตำรวจภูธรภาค ๖
                                                                                                                                                                                         
    ๑.  หลักการและเหตุผล               
ตามที่ตำรวจภูธรภาค ๖ ได้จัดทำโครงการสายตรวจตำบลต้นแบบ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ และ พ.ศ.๒๕๕๔ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
    ๑.  เพื่อให้สอดคล้องนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้ส่วนราชการได้ปฏิบัติตามหลักการธรรมาภิบาล หรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
    ๒.  เพื่อปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี    พ.ศ. ๒๕๔๖  หมวด ๑ มาตรา ๖
    ๓.  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพที่พักสายตรวจตำบลให้เป็นหน่วยรับแจ้งเหตุเบื้องต้นให้แก่ประชาชน
    ๔.  เพื่อให้การรับแจ้งเหตุเบื้องต้น การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมมีความรวดเร็ว คล่องตัว  มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
    ๕.  เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีความรู้สึกอบอุ่นใจปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    ๖.  เพื่อให้ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำที่พักสายตรวจตำบลตามภารกิจหน้าที่ที่รับผิดชอบ
    ๗.  เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำที่พักสายตรวจตำบล ให้มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  มีจิตบริการที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน ในพื้นที่   
    ๘.  เพื่อให้ยุทธศาสตร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและตำรวจภูธรภาค ๖ บรรลุเป้าหมาย
    ๙.  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจประจำตำบลต้นแบบกับประชาชนและชุมชนในพื้นที่ซึ่งจากการดำเนินการดังกล่าว  ทำให้ตำรวจ ตำรวจภูธรภาค ๖ ได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน  โดยได้รับรางวัลชมเชย  ประเภทรางวัลนวัตกรรมการให้บริการ  สำหรับกระบวนงานการดูแล  ป้องกันอาชญากรรม  ด้วยสายตรวจตำบลต้นแบบ ตำรวจภูธรภาค ๖ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  จากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ดังนั้น  เพื่อการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวเกิดประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง และเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  ตำรวจภูธรภาค ๖  จึงได้จัดทำโครงการสายตรวจตำบลต้นแบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  ขึ้น
    ๒.  วัตถุประสงค์                       
พัฒนาโครงการสายตรวจตำบลต้นแบบ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ และ ปี ๒๕๕๔ ให้สู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ ๕ กระบวนงานหลัก  
    ๑. ด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
    ๒. ด้านการรับแจ้งเหตุและการไปถึงที่เกิดเหตุเพื่อรักษาสถานที่เกิดเหตุ  
    ๓.ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีอาญาเบื้องต้น
    ๔.ด้านการข่าวยาเสพติดและอาชญากรรม
    ๕.ด้านการสร้างความสัมพันธ์ผู้รับบริการและงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์   
    ๓.  เป้าหมาย
    จำนวนสายตรวจตำบลต้นแบบ  ตำรวจภูธรจังหวัดละ ๑ แห่ง 
    ๔.  วิธีการและขั้นตอนการดำเนินการ
     ๔.๑ ขั้นตอนที่ ๑  ขั้นเตรียมการ   
          ๔.๑.๑  ตำรวจภูธรภาค ๖
                   ๔.๑.๑.๑ ทบทวนปรับปรุงคู่มือสายตรวจตำบลต้นแบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
                             ๑)  คู่มือการรักษาสถานที่เกิดเหตุและมาตรฐานการไปถึงที่เกิดเหตุ
                             ๒)  คู่มือการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
                             ๓)  คู่มือมาตรฐานสายตรวจตำบลต้นแบบ              
                   ๔.๑.๑.๒  จัดหา  ครุภัณฑ์ และ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ สนับสนุนสายตรวจตำบลต้นแบบต้นแบบ ๙ แห่ง ในพื้นที่ ๙ จังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบ   
         ๔.๑.๒  ตำรวจภูธรจังหวัด
                  ๑)  แจ้งสถานีตำรวจในสังกัดที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร  สถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการดำเนินการตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ตามโครงการฯ
                  ๒) จัดตั้งคณะกรรมการระดับตำรวจภูธรจังหวัด  เพื่อดำเนินการและติดตามประเมินผลตามโครงการฯ  โดยมีรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดที่รับผิดชอบงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม     เป็นประธานคณะทำงาน
                  ๓)  สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมในการปฏิบัติตามโครงการฯ แก่สถานีตำรวจในสังกัดที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ                               
                  ๔)  ให้คณะกรรมการระดับตำรวจภูธรจังหวัดร่วมกับ สถาบันการศึกษา ในพื้นที่ และ คณะทำงานของตำรวจภูธรภาค ๖ ดำเนินการประเมินความพึงพอใจ และ ไม่พึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนดำเนินการตามโครงการฯ และทำการวิจัย
                  ๕)  ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตามช่องทางต่างๆ ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ
          ๔.๑.๓  สถานีตำรวจในสังกัด (เฉพาะที่เข้าร่วมโครงการฯ)
                  ๑)  แต่งตั้งคณะทำงานระดับสถานีตำรวจเพื่อขับเคลื่อนโครงการ  โดยให้รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามของสถานีตำรวจเป็นหัวหน้ารับผิดชอบโครงการ
                  ๒)  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ประจำที่พักสายตรวจตำบลตามมาตรฐานที่กำหนด
                  ๓)  ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามโครงการฯ ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบในทุกช่องทาง        
     ๔.๒ ขั้นตอนที่ ๒  ขั้นดำเนินงาน   
          ๔.๒.๑  ตำรวจภูธรภาค ๖
                  ๑)  แจ้งให้ทุกตำรวจภูธรจังหวัดและสถานีตำรวจที่เข้าร่วมโครงการดำเนินการตามโครงการสายตรวจตำบลต้นแบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
                  ๒)  อบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจตำบล  สารวัตรป้องกันปราบปรามของสถานีตำรวจ ที่เข้าร่วมโครงการฯ และผู้เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบสายตรวจตำบลทุกแห่ง
                  ๓)  ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามโครงการอย่างต่อเนื่อง
         ๔.๒.๒  ตำรวจภูธรจังหวัด
                  ๑)  แจ้งสถานีตำรวจที่ได้รับการคัดเลือกสายตรวจตำบลดำเนินการตามโครงการสายตรวจตำบลต้นแบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
                  ๒)  สำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการในพื้นที่เพื่อนำผลการวิเคราะห์ มาปรับปรุงการให้บริการทุกเดือน
                  ๓)  ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามโครงการอย่างต่อเนื่อง
         ๔.๒.๓  สถานีตำรวจ (เฉพาะที่เข้าร่วมโครงการฯ)
                  ๑)  ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำที่พักสายตรวจประจำตำบลต้นแบบให้เข้าใจแนวทางในการดำเนินการตามโครงการฯ
                  ๒)  ดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรฐานของโครงการฯ ตามที่คณะกรรมการของตำรวจภูธรภาค ๖ กำหนด                                        
                  ๓)  ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง
                  ๔)  สัมภาษณ์ประชาชนในพื้นที่เพื่อทราบความต้องการและปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เป็นจุดอ่อนเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง
    ๔.๓  ขั้นตอนที่ ๓  ติดตามประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการสายตำรวจตำบล(กันยายน ๒๕๕๕)
         ๔.๓.๑  ตำรวจภูธรภาค ๖  
                  ๑) ให้คณะกรรมการระดับตำรวจภูธรภาค ๖  ติดตามประเมินผลทุกเดือน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสายตรวจประจำตำบลให้มีประสิทธิภาพจนสิ้นสุดโครงการฯ
                  ๒) ให้คณะกรรมการระดับตำรวจภูธรภาค ๖ ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการปฏิบัติงาน ของ สายตรวจ ตำบลต้นแบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  หลังเสร็จสิ้นโครงการฯ นำผลที่ได้มาวิเคราะห์สรุปบทเรียนหลังดำเนินการตามโครงการฯ เพื่อหาจุดอ่อน จุดแข็ง  ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินการตามโครงการฯ  พร้อมกับรายงานให้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๖ เพื่อนำบทเรียนที่ได้ไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขสายตรวจตำบลต่อไป
                  ๓)  ให้คณะกรรมการของตำรวจภูธรภาค ๖  พิจารณาคัดเลือกสายตรวจตำบลที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นสายตรวจตำบลต้นแบบดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เสนอผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๖  เพื่อมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณต่อไป
         ๔.๓.๒  ตำรวจภูธรจังหวัด
ให้คณะกรรมการระดับตำรวจภูธรจังหวัด  ติดตามประเมินผล  ให้ข้อเสนอแนะแก่สถานีตำรวจในการดำเนินการตามโครงการฯ  พร้อมรายงานผลการปฏิบัติ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติให้ตำรวจภูธรภาค ๖ ทราบทุกเดือน  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสายตรวจตำบลให้มีประสิทธิภาพจนสิ้นสุดโครงการฯ
         ๔.๓.๓  สถานีตำรวจในสังกัด
                  ๑)  ให้คณะทำงานของสถานีตำรวจ  ติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติ  ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินการตามโครงการฯให้ตำรวจภูธรภาค ๖  โดยผ่าน ตำรวจภูธรจังหวัดต้นสังกัดทราบทุกเดือน (ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน) จนสิ้นสุดโครงการฯ
                  ๒)  ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติให้ประชาชนรับทราบหลังเสร็จสิ้นโครงการฯ 
    ผลที่คาดว่าจะได้รับ
        เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำที่พักสายตรวจตำบลสามารถแก้ไขปัญหาและบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชน  ในเบื้องต้นประชาชนเชื่อมั่นศรัทธาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำที่พักสายตรวจตำบลเกินกว่าร้อยละ ๘๕

เจ้าหน้าที่สายตรวจตำบลต้นแบบ ข่าวประชาสัมพันธ วีดีทัศน์แนะนำโครงการ

ภาค 6 จัดอบรม โครงการสายตรวจ ตำบล ต้นแบบ วันที่ 5-6 ก.ค. 2555     ...อ่านต่อ....